V Trenčíne otvorili centrum pre obete násilia na ženách a ich deťoch

Bratislava, 16. apríla – Mimovládna organizácia Aliancia žien – Cesta späť, otvorila v Trenčíne nové akreditované poradenské centrum pre obete násilia, páchaného na ženách a ich deťoch.

Špeciálne vyškolené poradkyne tu poskytujú sociálne, psychologické, ekonomické a právne poradenstvo, a to osobne, alebo na krízovej telefónnej linke 0903 519 550.

Aliancia žien – Cesta späť, je dcérska organizácia mimovládnej organizácie Aliancia žien Slovenska, ktorá sa venuje riešeniu domáceho a rodovo podmieneného násilia, páchaného na ženách, už od roku 1994.

Vďaka projektu, podporenému z programu SK09 Nórskeho finančného mechanizmu, ktorý spravuje Úrady vlády SR, sa dcérska organizácia osamostatnila a poskytuje špecializované poradenstvo v rámci novozaložených pobočiek v Trenčíne a v Trnave.

Zatiaľ pomohli 42 ženám

Nové poradenské služby budú poskytovať ženám a deťom traumatizovaným násilím, a za prítomnosti krízových poradkýň vyhodnocovať vlastnú situáciu a pripravovať plány na jej riešenie.

„V našej práci sa snažíme priblížiť minimálnym štandardom Rady Európy. Základné východiská a princípy sa zakladajú na presvedčení, že osobné, je politické. Inými slovami, že násilie páchané na ženách, je spoločenským a politickým problémom, nielen osobným a individuálnym“, hovorí riaditeľka Aliancie žien, Katarína Farkašová.

Od svojho založenia, poskytli špecializované poradkyne v nových pobočkách v Trnave a v Trenčíne pomoc celkom 42 ženám, v počte 135,50 hodín.

Projekt Aliancia žien – Cesta späť, reaguje na geografickú situáciu špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie v Trnavskom a Trenčianskom samosprávnom kraji, kde podľa výsledkov monitoringu Inštitútu pre výskum práce a rodiny, tieto služby chýbajú. Cieľom projektu, je preto poskytovať podporu, poradenstvo a pomoc v týchto krajoch, ktoré sú sídlu Aliancie žien (Bratislava) najbližšie.

Viac informácií o projekte: https://alianciazien.wordpress.com/projekty/vytvorenie-novych-poradenskych-centier/

Zdroj: www.alianciazien.sk

Redakčne upravené (jam)

Ilustračná fotografia (shutterstock.com)

 

Pridaj komentár