BODKA ZA DISKUSIOU: Môžeme rozhodovať o svojom tele?

Na Právnickej fakulte UPJŠ sa tento týždeň (6.11.2013) uskutočnila diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013. Bol venovaná téme transplantácií a možných dispozícií s telom, orgánmi a tkanivami. UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 je séria univerzitných dišpút, ktorú už druhý rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci s odbornými partnermi, Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach.

V dišpute sa stretli odborníci z oblasti medicíny, psychológie, bioetiky a zástupca pacientskej organizácie. Do diskusie prijali pozvanie: MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. – hlavný transplantačný koordinátor Národnej transplantačnej organizácie SR, PhDr. Mária Humeníková – klinická psychologička, doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló – OP, PhD. – morálny filozof a bioetik, a Ing. arch. Radoslav Herda – ľudskoprávny aktivista.

Pred diskusiou hostia vystúpili s príspevkami na tému transplantácia, každý z hľadiska svojho odboru. Ako prvý sa ujal slova MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., ktorý študentom vysvetlil bezpečnosť, zdravotný a ekonomický prínos transplantácií, pričom sa venoval konkrétne transplantáciám obličiek. Zhrnul, aké typy transplantácií sa vykonávajú na Slovensku a na ich pracovisku, a priblížil spôsob fungovania slovenského darcovského systému (tzv. opt – out princíp).

Ako druhá vystúpila PhDr. Mária Humeníková (foto 1), ktorá sa venovala psychologickým aspektom transplantácie orgánov, čo je najčastejší dôvod, prečo pacienti odmietnutiu cudzí orgán. Analyzovala tiež psychologické fázy pri transplatácii obličky, a predstavila závery štúdie, ktorá sa sústredila na kvalitu života darcov po transplantácii pečene.

Doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló – OP, PhD. (foto 2), rozobral etické aspekty transplantácií, najmä debatu ohľadom korupčných škandálov pri transplantáciách na klinikách v Nemecku, rakúsky systém darovania orgánov, a taktiež postoj Cirkvi k darovaniu orgánov.

Blok prednášok uzatváral Ing. arch. Radoslav Herda (foto 3), ktorý informoval študentov o problematike nedobrovoľného odberu orgánov u väzňov (praktizujúcich Falun Gong) v Číne, a upozornil na jej závažnosť.

Po príspevkoch bola otvorená diskusia, do ktorej sa zapojili spoludiskutéri v paneli. MUDr. Beňa zodpovedal otázky, ktoré nadniesli vo svojich príspevkoch doc. Szaniszló, PhDr. Humeníkovej a Ing. arch. Herda. Vo veci čínskeho transplantačného programu upozornil na nedávnu legislatívnu zmenu, na základe ktorej bol zakázaný odber orgánov popraveným väzňom. Táto praktika bola dlhodobo kritizovaná medzinárodnou komunitou.

Vo vzťahu k záverom štúdií, ktoré prezentovala PhDr. M. Humeníková, dodal, že majú minimálne množstvo pacientov, u ktorých sa po transplantácii vyskytli zdravotné ťažkosti. Absolvovanie transplantácie má podľa jeho názoru aj nepriamy pozitívny dopad na zdravotný stav darcov – v tom, že sa musia podrobovať pravidelným lekárskym prehliadkam.

Vo vzťahu k etickým aspektom, načrtnutým doc. Szaniszlóm, ozrejmil spôsoby určovania mozgovej smrti, a vyjadril sa k možnostiam transplantovať mozog, či k rakúskemu transplantačnému programu.

Ďalšia diskusia bola zameraná predovšetkým na medicínske a psychologické aspekty vykonávania transplantácií.

Po skončení diskusie sme požiadali o reakciu Mgr. Bc. Zuzanu Zolákovú z tímu MEDIUS:  „Vyjadrujem spokojnosť s tým, že sme splnili cieľ unikátneho projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE. Je ním spájanie akademickej obce s praxou a odborníkmi z rôznych oblastí, ktorí si sadnú za jeden stôl, aby prediskutovali spoločnú tému s interdisciplinárnym presahom, z pohľadu medicíny, práva a etiky. Zároveň sa môžu študenti z rôznych fakúlt a odborníci z publika prostredníctvom dišpút novou formou vzdelávať.“

Ing. arch. Radoslav Herda pre portál uviedol: „Oceňujem organizátorov – za odvahu priniesť túto tému, a dať priestor občianskym aktivistom, aby rozprávali nielen o transplantáciách, ale aj o nelegálnych odberoch orgánov. Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT sa podieľa na zvyšovaní povedomia o význame transplantácií a darcovstva orgánov. Až 90 % zo všetkých transplantácií sú transplantácie obličiek. A práve títo pacienti z transplantácie mimoriadne profitujú, lebo začnú žiť prakticky nový život – bez výraznejších obmedzení.

Pridaj komentár