Biologická liečba – revolúcia v liečbe psoriázy

Na dermatovenerologickej klinike LF UK a UN Bratislava na Mickiewiczovej ulici už ôsmy rok existuje centrum biologickej liečby.

Nedávno, v Univerzitnej nemocnici v bratislavskom Ružinove, pribudlo ďalšie.

V súvislosti s jeho otvorením sme sa porozprávali s primárkou Kožnej kliniky SZU a UNB, MUDr. Máriou Žilínkovou.

Pani primárka, pacienti s kožnými ochoreniami, vrátane psoriázy, sa u vás liečili aj v minulosti. Ako hodnotíte otvorenie ďalšieho Centra biologickej liečby v Bratislave? Kedy bolo sprístupnené pre pacientov a v čom spočíva zmena oproti minulosti?

Centrum biologickej liečby pri kožnej klinike v Ružinove je otvorené od septembra 2013, keď sme dostali oficiálne povolenie od Ministerstva zdravotníctva SR rozšíriť liečbu u pacientov – psoriatikov i o biologickú liečbu. Presne tak, ako ste spomenuli, pacienti s kožnými ochoreniami boli u nás liečení aj v minulosti.

Centrum pre chronické kožné ochorenia na Pivonkovej ulici 2 v Bratislave nevzniklo de novo, ale je otvorené od roku 1993. Slúžilo a slúži ako denný stacionár na ambulantné ošetrovanie chronických kožných ochorení externou terapiou, balneoterapiou, fototerapiou a systémovou terapiou predovšetkým pre psoriatikov, pacientov s atopickou dermatitídou a chronickými ekzémami.

.>> Čítajte u nás: Svrab sa môže tváriť ako ekzém

Výhodou tohto denného stacionára je dostupnosť pre pacientov bez potreby hospitalizácie na lôžkovom oddelení – okrem ťažkých foriem ochorení, ktoré sa nedajú zvládnuť ambulantne, bez potreby práceneschopnosti, bez narušenia rodinného života a spoločenských aktivít.

Zaradením biologickej liečby do spektra liečebných metód sme ponúkli pacientom so stredne ťažkou a ťažkou formou psoriázy vysoko účinnú a relatívne bezpečnú liečbu, ktorá výrazne potláča klinické prejavy psoriázy. Predtým sme pacientov z nášho centra posielali za účelom biologickej liečby do iných zdravotníckych zariadení.

Čo viedlo k otvoreniu nového Centra biologickej liečby na Slovensku?

K otvoreniu nového Centra biologickej liečby pri UNB Ružinov prispelo viacero faktorov. Jedným z hlavných bolo už zabehnuté Centrum pre chronické kožné ochorenia, ktoré navštevujú pacienti za účelom vyšetrenia, ošetrenia a liečby.

Na jeho vybavenie neboli zo strany nemocnice potrebné vysoké finančné náklady. Ďalším dôležitým faktorom je to, že v ružinovskej nemocnici už niekoľko rokov funguje Centrum pre biologickú liečbu pacientov s reumatickými ochoreniami a Centrum pre biologickú liečbu pacientov s gastroenterologickými ochoreniam.

Vzhľadom na to, že máme pacientov, ktorí okrem kožnej formy psoriázy trpia aj psoriatickou artropatiou, vzájomne konzultujeme týchto pacientov a spolupracujeme na ich liečbe.

_________________________________________________________________

BIOLOGICKÁ LIEČBA PREDSTAVUJE REVOLUČNÝ PRELOM V LIEČBE PSORIÁZY, ALE AJ INÝCH ZÁVAŽNÝCH OCHORENÍ.

_________________________________________________________________

Aké sú prednosti a potenciálne riziká biologickej liečby psoriatikov?

Biologická liečba v súčasnosti predstavuje revolučný prelom v liečbe psoriázy, ale aj iných závažných ochorení. Doterajšie skúsenosti s biologickou liečbou svedčia o jej vysokej účinnosti.

Biologické lieky majú menej nežiaducich účinkov ako bežná systémová liečba. Z hľadiska dlhodobého používania sú bezpečnejšie, a majú jednoduchý parenterálny spôsob podávania.

Nevykazujú známky interakcií s inými liekmi, a dajú sa používať aj u polymorbídnych pacientov. Pri používaní biologickej liečby sa však môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky, hlavne infekcie a nádory, ktoré treba včas rozpoznať a začať s účinnou liečbou.

Naše centrum napĺňa poslanie komplexnej, vysokoodbornej starostlivosti o chronického pacienta s časovou i fyzickou dostupnosťou a s odborným poradenstvom. Liečba, ktorú pacientovi podávame, predstavuje určité potenciálne riziká nežiaducich účinkov, ktoré však vzhľadom na komfort dostupnosti môžu byť okamžite medicínsky riešené. Účinky podávanej liečby sú v definovanom časovom harmonograme odborne monitorované.

Predchádzajú biologickej liečbe iné typy liečby?

Psoriáza je chronické erytematoskvamózne zápalové, geneticky podmienené ochorenie kože, ktoré postihuje približne 2 % európskej populácie. Podľa rozsahu a stupňa závažnosti postihnutia kože môžeme psoriázu rozdeliť na ľahkú, ktorá postihuje menej ako 5 % povrchu tela, na stredne ťažkú a na ťažkú formu, ktorá postihuje viac ako 10 % povrchu tela.

Od posúdenia stupňa závažnosti psoriázy sa odvíjajú i možnosti a voľba liečby. Pri ľahkých formách psoriázy sa využíva lokálna liečba a fototerapia. Pre stredne ťažké a ťažké formy psoriázy je určená fototerapia, systémová a biologická liečba.

Fototerapia využíva na liečbu ultrafialové žiarenie určitej vlnovej dĺžky. Niekedy sa do liečby pridávajú chemické látky, ktoré zvyšujú citlivosť kože na UV žiarenie, a toto vedie k zlepšeniu prejavov psoriázy.

Pri systémovej liečbe sa na liečbu požívajú acitretín, cyklosporín a metotrexát. Sú to lieky, ktoré okrem pozitívneho liečebného efektu môžu mať aj nežiaduce účinky. Preto sa podávajú len pri stredne ťažkých a ťažkých formách psoriázy.

Pacient pred zahájením celkovej systémovej liečby musí byť klinicky i laboratórne vyšetrený, či môže užívať tieto lieky, musí dodržiavať lekárske pokyny a musí pravidelne chodiť na lekárske a laboratórne kontroly.

Kto zo psoriatických pacientov môže absolvovať biologickú liečbu?

U pacientov, kde spomínaná systémová liečba nevedie k dostatočnému liečebnému efektu, alebo z nejakých zdravotných dôvodov nemôže byť ďalej podávaná, alebo je limitovaná časovým faktorom, pristupuje sa k biologickej liečbe.

Biologiká sú vysokomolekulárne bielkoviny, ktoré cielene modifikujú biologickú odpoveď na molekulárnej úrovni, a zasahujú do patofyziologickej podstaty psoriázy ako závažného kožného ochorenia. Predstavujú novú éru v liečbe psoriáz, ale aj iných autoimunitných ochorení.

Biologiká nie sú nikdy liekmi prvej voľby. Pacient, ktorý je indikovaný na biologickú liečbu, musí spĺňať určité kritériá, aby s ňou mohol začať.

Prvým kritériom je stredne ťažká a ťažká forma psoriázy, ďalším kontraindikácia alebo zlyhanie predchádzajúcej systémovej liečby.

_________________________________________________________________

BIOLOGICKÁ LIEČBA JE PLNE HRADENÁ ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, PACIENT NA TÚTO LIEČBU NEDOPLÁCA.

________________________________________________________________

Navštevujú centrum aj pacienti žijúci mimo Bratislavy?

Do Centra pre chronické kožné ochorenia prichádzajú hlavne pacienti z Bratislavy a okolia, ktorí sem chodia na ošetrovanie a liečbu už roky. Okrem nich máme aj pacientov z iných regiónov Slovenska, ktorí dlhodobo pracujú v Bratislave a navštevujú naše centrum za účelom lokálnej alebo systémovej liečby.

Je biologická liečba plne hradená z povinného zdravotného poistenia? Berú sa pri schvaľovaní tohto typu liečby do úvahy aj iné kritériá?

Biologická liečba je plne hradená zo zdravotného poistenia, pacient na túto liečbu nedopláca. Vzhľadom na to, že biologická liečba je drahá, pacient musí spĺňať indikačné kritéria pre nastavenie na biologickú liečbu, keďže poisťovne vyžadujú určitú postupnosť v liečbe. Pacient musí byť v minulosti preliečený inou systémovou liečbou – metotrexátom, cyklosporínom, acitretínom, až potom môžeme pristúpiť k biologickej liečbe.

Myslíte si, že slovenská verejnosť je dostatočne informovaná o možnostiach liečby psoriázy?

Informovanosť pacientov o možnostiach liečby psoriázy je oveľa vyššia ako v minulosti. Prispievajú k tomu jednak internetové stránky, seriózne osvetové publikácie a v nemalej miere aj aktívne pacientske organizácie, ktoré združujú psoriatikov aj na Slovensku.

Sú centrá biologickej liečby na Slovensku vzájomne koordinované? Mám na mysli odborné konzultácie, výmenu skúseností, či vyťaženosť jednotlivých centier.

Centrá biologickej liečby sú navzájom koordinované. Na spoločných sympóziách a kongresoch sa stretávajú nielen dermatológovia z centier pre biologickú liečbu, ale i reumatológovia a gastroenterológovia a dochádza k vzájomnej výmene skúseností v liečbe biologikami.

Tento článok vyšiel v tohtoročnom Dermato magazíne číslo 1. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho objednať po kliknutí na obrázok.

Pridaj komentár