Centrum sociálneho výcviku – projekt práce s páchateľmi násilia na ženách

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

BRATISLAVA, 3. 5. 2017 – Mimovládna organizácia Aliancia žien Slovenska v apríli ukončila projekt, ktorým na Slovensku etablovala intervenčný program pre páchateľov násilia na ženách. V rámci projektu sa na programe zúčastnili dve skupiny páchateľov, ktorí si odpykávajú trest v ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Aliancia žien Slovenska, realizátorka projektu, sa venuje riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách od roku 1994. Aktuálnym projektom, vďaka ktorému bolo založené „Centrum sociálneho výcviku“, pokračuje Aliancia žien Slovenska v druhej línii svojich aktivít, zameraných na elimináciu násilia na ženách prostredníctvom práce s páchateľmi.

Systematickému zavedeniu programov sociálneho výcviku pre páchateľov sa Aliancia žien Slovenska venuje od roku 2012, najmä v spolupráci so  Zborom väzenskej a justičnej stráže a Koordinačno-metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie.

Podľa slov poradkyne Kataríny Farkašovej „práca so ženami, ktoré zažili násilie od svojich mužov, ako aj práca s násilníkmi bez výnimky, potvrdzuje, že násilie na ženách je rodovo podmienené a podporované našimi spoločenskými stereotypmi“.

Väznice podporujú projekt

Trénerka programu Lenka Vavro sa vyjadrila k špecifikám práce s páchateľmi násilia v podmienkach väzenstva: „Je to krásna práca, ktorá má zmysel. Netreba podliehať ilúzii o dokonalej náprave páchateľov, no naša schopnosť motivovať odsúdených k práci na osobnostnej zmene – na prevzatí zodpovednosti za svoje násilné správanie, formovanie hodnôt a postojov založených na rovnoprávnosti muža a ženy, ako aj nácviky nenásilného správania – je spôsobom, ako sa muži, ktorí zlyhali, môžu stať lepšími ľuďmi.“

Aliancia žien Slovenska rodovo podmienené násilie
Zdroj foto: Shutterstock.com

Jozef Griger, zástupca riaditeľky odboru výkonu väzby a výkonu trestu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ocenil dlhodobú spoluprácu s Alianciou žien Slovenska pri implementácii inovatívneho sociálno-výcvikového programu v podmienkach Zboru, ktorej súčasťou boli vzdelávacie aktivity príslušníkov Zboru v minulosti, pilotné projekty, ako aj spolupráca na pripravovanej internej norme, ktorá štandardizuje postupy zaobchádzania s odsúdenými páchateľmi násilia na ženách.

V rámci tlačovej konferencie boli premietnuté aj špeciálne, pre tento program nakrútené krátke filmy, zobrazujúce rôzne situácie násilia v partnerských vzťahoch filmy, ktoré Aliancia žien Slovenska vytvorila ako edukatívnu pomôcku.

„Páchatelia sa na nich učia identifikovať postoje, zámery, myšlienky a pocity, ktoré v danej situácii vyústia do násilného správania. Tieto princípy potom zosobňujeme na konkrétnych situáciách zo života účastníkov programu, hľadáme alternatívne nenásilné reakcie a precvičujeme si ich použitie“, objasňuje fungovanie skupiny riaditeľ Centra sociálneho výcviku a tréner Róbert Vavro.

„Veríme, že po implementácii programov pre páchateľov vo výkone trestu odňatia slobody budeme po vyškolení ďalších lektorov môcť rozšíriť naše pôsobenie aj na páchateľov, ktorí ostali na slobode a potrebujú pomoc – návod, ako dokážu svoje správanie v budúcnosti zmeniť“.

Aliancia žien Slovenska projekty
Zdroj foto: Shutterstock.com

Aliancia žien Slovenska poukazuje nefungujúce súdy, prokuratúru

Realizátori/realizátorky projektu na tlačovej konferencii vyjadrili svoje sklamanie nad nečinnosťou sudcov, prokuratúryprobačnejmediačnej služby, že napriek viacerým snahám Aliancie žien Slovenska nevyužili možnosti, ktoré im aktuálny projekt poskytoval. Práve u páchateľov, ktorí sa na programe zúčastňujú na slobode, je efektivita intervencií najvyššia, keďže novoosvojené vzorce správania môžu priamo aplikovať v reálnom čase v aktuálnom vzťahu, o čom ich partnerky následne podávajú spätnú väzbu.

Riaditeľ Centra sociálneho výcviku Aliancie žien Slovenska, Róbert Vavro, absenciu participácie súdnictva a probácie na projekte vníma nielen ako nedostatok úcty voči donorským krajinám, ktoré sa rozhodli finančne podporiť predmetný projekt, ale najmä ako nevyužitú príležitosť posunúť riešenie problematiky násilia na ženách na Slovensku na vyššiu kvalitatívnu úroveň, v súlade so záväzkami proklamovanými Slovenskou republikou.

Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.

Zdroje a partneri:

Aliancia žien Slovenska

http://eeagrants.org/

Granty EHP pre Finančný mechanizmus EHP

Nórske granty pre Nórsky finančný mechanizmus

Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Pridaj komentár