Ako „prežiť“ povodeň

Aktuálne uverejňujeme praktické rady a krízové kontakty, ktoré vám pomôžu prekonať pocity nešťastia, bolesti, beznádeje, stresu, úzkosti, strachu z neznámeho, ale tiež obavy o svojich najbližších, či frustráciu zo straty majetku a strechy nad hlavou na územiach, ktoré zasiahla povodeň.

Myslite pozitívne. Najdôležitejší je život a zdravie. Neobviňujte sa. Snažte sa hľadať cesty, ako prekonať sám seba. Človek svojím rozumným, pokojným uvažovaním zvládne naozaj veľmi veľa.  Aj keď sa možno nedajú odstrániť škody spôsobené na vašom majetku, ktoré povodeň spôsobila, rozprávajte sa s deťmi, chorými a seniormi, a dodávajte im pocit bezpečia a zázemia. Podporujte sa vo viere, že vodný živel spoločnými silami zvládnete.

Počúvajte druhého človeka, ktorý je v núdzi. Prestaňte myslieť len na seba. Zistite, čo je dôležité pre druhých. Aktivity zamerané na spoluprácu podporujú silu osobnosti a stavajú medzi ľuďmi mosty. Životná sila každého sa uvoľňuje vo vzťahu s druhým človekom. Zvládajte ťažkosti jednoduchým a priamočiarym spôsobom. Naberajte silu z kladných vecí, a nenechajte sa ničiť zápornými.

Pred ohrozením povodňami a záplavami:

–  vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,

–  hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,

–  pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,

–  zabezpečte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 – 3 dni,

–  ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,

–  pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,

–  upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,

– nachystajte si evakuačnú batožinu; ak užívate lieky, pribaľte si ich; nezabudnite na doklady a dôležité písomnosti,

–  pokiaľ ste včas neuhradili poistku za ohrozenú nehnuteľnosť, urobte tak ešte dnes,

–  dohodnite si presun na bezpečné miesto k príbuzným alebo známym, ktorí bývajú mimo možného dosahu zaplaveného územia,

–  sledujte aktuálne oznamy, správy a signály o situácii.

V období povodní a záplav:

–  opustite ohrozený priestor,

–  netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,

– po vyhlásení evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,

–  v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,

–  nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy,

–  rešpektujte obmedzenia v doprave,

–  buďte ústretoví, pomáhajte cudzím ľuďom, podeľte sa o jedlo a veci,

–  informujte sa o dobrovoľníctve pri zachraňovaní ľudí, zvierat a majetku vo vašom regióne.

Po povodniach a záplavách:

–  nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,

– zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou – riaďte sa pokynmi hygienika,

–  informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,

–  kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

 

Linky, kam môžete volať:

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR zriadila informačnú linku pre informovanosť občanov o povodňovej situácii na riekach Dunaj a Morava. Telefónne číslo infolinky je 02/4859 3333.

Dôležité čísla sú:

112 – jednotné európske číslo tiesňového volania

150 – hasičský záchranný zbor,

155 – zdravotná záchranná služba,

158 – polícia.

Pre Bratislavčanov

V prípade akýchkoľvek problémov sa obyvatelia Starého Mesta môžu obrátiť na telefónne číslo Krízového štátu mestskej časti 0911/821 396.

O mimoriadnych udalostiach bude Dopravný podnik Bratislava informovať na svojej internetovej stránke, o aktuálnej premávke mestskej hromadnej dopravy v Bratislave sa môžu cestujúci informovať aj na infolinke 5950 5950.

Pridaj komentár