Aj my môžeme tvoriť zákony

Zástupcovia pacientskych organizácií neraz uvádzajú, že jednou z ich hlavných úloh je aktívne vstupovanie do procesu prípravy zákonov. Tým neraz pomáhajú pacientom, ktorých sa znenie zákona priamo dotýka. S JUDr. Katarínou Šimuničovou sme hovorili o tom, ako môžu zástupcovia pacientskych organizácií ovplyvniť tvorbu legislatívy.

 

Akým spôsobom môžu pacientske organizácie vstupovať do procesu prípravy legislatívy?

Legislatívny proces je možné rozdeliť na dve etapy. Prvou je príprava legislatívneho návrhu na úrovni vlády (ministerstva) a druhou prerokovanie a schvaľovanie návrhu zákona v Národnej rade SR (NR SR). Postup pri príprave, obsah a formu návrhov zákonov upravuje Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov (§ 67 až 97) a Legislatívne pravidlá tvorby zákonov (uverejnené pod č. 19/1997 Z. z.), ktoré nájdete na www. nrsr.sk v časti „Dokumenty“. Podmienky prípravy návrhov zákonov na úrovni vlády a podzákonných právnych noriem určujú Legislatívne pravidlá vlády SR, ktoré vláda schválila príslušnými uzneseniami. Ich znenie je prístupné na internetovej stránke úradu vlády (www. vlada.gov.sk). Článok 9 Legislatívnych pravidiel vlády ukladá povinnosť prerokovať návrh zákona s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní. Pripomienkujúce subjekty rozdeľuje na povinne pripomienkujúce a ďalšie subjekty, s ktorými predkladateľ môže prerokovať pripravovaný návrh. Predkladateľ je však povinný návrh zákona zverejniť na portáli právnych predpisov (www.justice.gov.sk). Povinne pripomienkujúcim orgánom, prípadne ďalším vybraným subjektom predkladateľ zasiela oznam o zverejnení návrhu zákona na pripomienkovanie. Legislatívne pravidlá vlády určujú, žeak pripomienkujúce orgány alebo inštitúcie v určenej lehote pripomienky nezašlú, znamená to, že nemajú žiadne pripomienky.

Ako môže v tomto prípade postupovať verejnosť?

Verejnosť môže zaslať pripomienky v elektronickej podobe prostredníctvom portálu právnych predpisov alebo v listinnej podobe. Článok 10 Legislatívnych pravidiel vlády ustanovuje požiadavky na pripomienky. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Za pripomienku sa považujú aj odôvodnené návrhy, predmetom ktorých nie je navrhnutie nového textu alebo odporučenie jeho úpravy, avšak obsahujú konkrétne výhrady a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov. V takom prípade musí byť zo znenia pripomienky zrejmé, v ktorých častiach a akým spôsobom sa má text návrhu zákona upraviť. Pripomienky k návrhu zákona musia byť formulované jednoznačne a musí z nich byť zjavný ich legislatívny prínos. Na dosiahnutie prehľadnosti sa pripomienky členia na všeobecné a pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona. Podnety, názory, námety a odporúčania, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené v čl. 10 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády, predkladateľ návrhu zákona nie je povinný vyhodnocovať. Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa môže uskutočniť, ak predkladateľ nevyhovel pripomienke, ktorú uplatnil väčší počet fyzických alebo právnických osôb zo strany verejnosti, a ak súčasťou pripomienky je splnomocnenie na zastupovanie verejnosti (hromadná pripomienka). Rozporové konanie sa uskutoční vždy, ak predkladateľ nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 fyzických alebo právnických osôb. Ak existujú vážne dôvody na neuskutočnenie rozporového konania, predkladateľ je povinný tieto dôvody zverejniť na svojej internetovej stránke.

Kde môžu aktivisti z pacientskych organizácií nájsť aktuálne znenie, resp. pripravované znenie zákona? Komu môžu adresovať svoje pripomienky?

Návrhy právnych predpisov v čase prípravy sa nachádzajú na portáli právnych predpisov. Návrhy zákonov predložené na rokovanie vlády SR nájdete na internetovej stránke vlády. Vládne návrhy zákonov sú k dispozícii na internetovej stránke NR SR v časti „Zákony“. NR SR na svojej stránke zverejňuje aj program rokovaní výborov. K dispozícii je aj osobitná časť, ktorá umožňuje sledovať stav prerokúvania návrhu zákona – v časti „Zákony/Systém sledovania legislatívneho procesu“. Počas legislatívneho procesu v Národnej rade je možné vyjadriť sa k návrhu zákona len prostredníctvom výboru NR SR, resp. oslovením kancelárie poslanca.

Môže do tohto procesu vstupovať jednotlivec?

Vzhľadom na povinné zverejňovanie všetkých návrhov zákonov na internetových stránkach príslušných orgánov, každý má možnosť oboznámiť sa s obsahom pripravovaných návrhov právnych predpisov. Je na zvážení každého, akú formu si zvolí. Z dôvodu efektívnosti legislatívneho procesu povinnosť rokovať s pripomienkujúcim je vždy, ak pripomienku podporilo najmenej 500 fyzických alebo právnických osôb. V priebehu prerokovania návrhu zákona v Národnej rade takáto povinnosť nie je v rokovacom poriadku uložená. Okrem uvedených možností v rámci legislatívneho procesu je možné osloviť so svojimi podnetmi príslušné ministerstvo, ktoré na základe § 38 ods. 2 Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy využíva pri plnení svojich úloh aj podnety verejnosti.

Pridaj komentár