ZZP o štandarde zdravotnej starostlivosti

Sú zariadenia sociálnych služieb (ZSS) poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti? Tak znie základná otázka, ktorú otvára aktuálna novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Podľa Združenia zdravotných poisťovní SR (ZZP), tento týždeň vládou schválená novela prináša viacero rizík, ktoré je potrebné vyriešiť ešte pred zmenou financovania týchto výkonov.

Zdravotné poisťovne by z verejného zdravotného poistenia mali preplácať deväť vybraných zdravotníckych výkonov v zariadeniach sociálnych služieb, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. V súčasnosti sú hradené zo Sociálnej poisťovne. ZZP vidí najväčšie riziko v tom, že vládou schválená novela nekladie rovnaké nároky, aké dnes musia (podľa legislatívy) plniť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, aj na spomínané sociálne zariadenia. Tie, napríklad, nebudú musieť sledovať indikátory kvality zdravotnej starostlivosti, a otázna bude aj zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Riešením problému je podľa ZZP úplne nový zákon, na ktorého príprave by sa zúčastnili všetky dotknuté strany. Dobre pripravený zákon má nastaviť jasné pravidlá, minimalizovať  riziká a zadefinovať presun finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR do kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR, a to podľa transparentného a zrozumiteľného kľúča.

Pridaj komentár