Vyše 115-tisíc ľudí sa prepoistilo do inej zdravotnej poisťovne

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe údajov zdravotných poisťovní eviduje 115 725 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2014. Uvedené prihlášky úrad posúdi, a oznámi zdravotným poisťovniam zoznam tých, ktoré je možné potvrdiť ako platné. Dôvodom neakceptácie môže byť napr. skoršie podanie prihlášky v inej zdravotnej poisťovni, nesúlad s centrálnym registrom poistencov, chybné rodné číslo, chyba v mene, alebo v priezvisku a pod.

Zdravotné poisťovne sú povinné do 15. decembra prihlášky potvrdiť, a do 5 dní odo dňa potvrdenia preukázateľne doručiť všetkým svojim novým poistencom preukaz poistenca.  Poistenci, ktorí od 1. januára 2014 zmenia zdravotnú poisťovňu, až do konca roka 2013 používajú preukaz poistenca a európsky preukaz svojej terajšej zdravotnej poisťovne. Oba preukazy sú povinní zdravotnej poisťovni vrátiť najneskôr do 8. januára 2014.

Poistenec, ktorý zmení zdravotnú poisťovňu, je okrem vrátenia preukazov povinný aj:

– oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny,

– oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne poskytovateľovi, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (hoci zákon neurčuje lehotu na toto oznámenie, poistenec by tak mal urobiť čo najskôr po zmene, aby poskytovateľ zasielal údaje do správnej zdravotnej poisťovne).

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá zmení zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne vykázať novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára 2014.

Minulý rok bolo podaných 187 341 prihlášok, z nich 10 181 úrad neakceptoval z dôvodu rôznych chýb. Od 1. januára 2013 tak zmenilo zdravotnú poisťovňu 177 160 poistencov.

Pridaj komentár