VLÁDA: Schválila projekt jednej zdravotnej poisťovne

Bratislava 31. októbra (TASR) – Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, teda jednej štátnej zdravotnej poisťovne, sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných zdravotných poisťovní. Pokiaľ by k dohode došlo, malo by sa tak stať od januára 2014, pokiaľ nie, siahlo by sa po vyvlastňovaní a jedna poisťovňa by mala vzniknúť od júla toho istého roka. Vyplýva to z projektu zavedenia unitárneho systému z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý dnes schválila vláda SR. Koľko prostriedkov bude na takýto krok potrebných, nie je jasné, spôsob oceňovania má určiť nový transformačný zákon.
Možnosti vytvorenia jednej poisťovne už v lete naznačil zámer, ktorý schválila vláda, kde sa hovorí o dohode o správe poisťovne, dohode o odkúpení a procese vyvlastnenia. Projekt počíta najmä s druhou možnosťou, v rámci ktorej by malo dôjsť k prevodu akcií, čo je podľa ministerstva najkomplexnejšia alternatíva. Ako sa uvádza v materiáli, v takomto prípade by štát získal kontrolu nad súdnymi spormi voči nemu a zlepšila by sa aj pozícia štátu vo vyjednávaniach o urovnaní vedených súdnych a arbitrážnych sporov. Pokiaľ by k prevodu akcií nedošlo na základe dohody, má sa siahnuť po vyvlastňovaní.
Proces zmeny systému zdravotného poistenia si má vyžiadať prípravu nového transformačného zákona, ako aj vznik Spoločnosti pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, čím by sa vylúčil vstup štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) do vzťahov s tretími osobami. Spoločnosť, ktorú má ministerstvo založiť najneskôr do decembra, bude zabezpečovať výkon odborných činností v súvislosti s právnym a ekonomickým posúdením stavu neštátnych poisťovní, vrátane stanovenia hodnoty predmetu prevodu prostredníctvom poradcu, a mala by vzniknúť do konca novembra tohto roku. Poradca má vzísť z verejného obstarávania najneskôr v apríli 2013.
Oceňovanie poisťovní sa má diať v prípade ich súhlasu aj nesúhlasu, pokiaľ nepristúpia na audit, a to na základe informácií, ktoré sa podarí získať. Spôsob určenia ceny za výkup akcií neštátnych poisťovní má stanoviť transformačný zákon, ten má podľa plánu ministerstva platiť od mája 2013. Právna norma upraví aj proces vyvlastnenia neštátnych poisťovní, ktorý sa uskutoční v prípade neúspechu pri vyjednávaní s akcionármi neštátnych poisťovní. Žiadateľom o vyvlastnenie by bola Spoločnosť pre unitarizáciu a vyvlastňovacím správnym orgánom Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Proti rozhodnutiu o vyvlastnení nebude možné podať rozklad, ale bude sa dať napadnúť na súde rovnako ako aj samotný zákon.
Ako sa upozorňuje v materiáli, proces odkúpenia neštátnych zdravotných poisťovní a eventuálne aj proces ich vyvlastnenia je len predpokladom pre unitarizáciu systému zdravotného poistenia právnym zjednotením všetkých zdravotných poisťovní do jedného subjektu. Za najlepší spôsob ministerstvo považuje zlúčenie odkúpených eventuálne vyvlastnených zdravotných poisťovní so VšZP. V takomto prípade má byť najvýhodnejšie, aby sa akcie VšZP bezodplatne previedli na spoločnosť pre unitarizáciu a následne by sa zlúčili všetky poisťovne do VšZP. „Princíp realizácie zámeru unitarizácie sa javí byť v súlade s ústavou. Ústava umožňuje, aby sa určité spoločenské vzťahy respektíve činnosti vo verejnom záujme vylúčili z hospodárskej súťaže,“ konštatuje sa v materiáli. Hrozba udelenia finančnej kompenzácie zo strany arbitrážneho tribunálu v prípade medzinárodnej investičnej arbitráže by bola podľa ministerstva reálna len pri nedodržaní štandardov a podmienok zákonného vyvlastnenia stanovených najmä v príslušnej dohode o podpore a ochrane investícií. Riziko arbitrážneho konania preto nemá byť prekážkou zrealizovania zámeru.

Pridaj komentár