Združenie SLOVENSKÝ PACIENT spolupracuje na téme prevencie rakoviny s Národným onkologickým inštitútom. Pomáha laickej verejnosti meniť svoje správanie tak, aby predchádzala jednej z najzávažnejších civilizačných chorôb súčasnosti – rakovine.

Vďaka Dňu narcisov 2023 prináša Liga proti rakovine aj novinky

Zdroj foto: Liga proti rakovine

Po rokoch pandémie sa tradičná celoslovenská zbierka Deň narcisov zastabilizovala a jej 27. ročník vplyvom enormného nasadenia a úsilia Ligy proti rakovine priniesol aj v tejto náročnej dobe významný výnos. Každoročne sa z neho realizujú bezplatné celoročné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych. Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza LPR s novinkami pre pacientov a zintenzívňuje tiež svoje preventívne aktivity.

Ročne pribudne na Slovensku okolo 40 000 onkologických pacientov. Napriek náročnej ekonomickej i spoločenskej situácii, ktorá výrazne ovplyvňuje stav v zdravotníctve, Liga proti rakovine plní svoje poslanie v pomoci ľuďom s rakovinou už 33 rokov, toto obdobie nevynímajúc.

Prostriedkom účelnej pomoci je jedinečná slovenská zbierka Deň narcisov, ktorej výnos predstavuje tento rok predbežne

1 060 000 €

Finálna suma bude definitívna po sčítaní hodnoty SMS od všetkých mobilných operátorov, ktorí umožnili podporu zbierky i zasielaním SMS (výnos z tohto zdroja bude známy do 2 mesiacov od ukončenia zbierky).

Narcis mohli ľudia získať 20. apríla u dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí Slovenska. Vďaka generálnemu partnerovi – Nadácii Slovenskej sporiteľne a partnerovi Global Payments, sa dalo prispieť tiež cez mobilné platobné terminály. Pripnutím tradičného symbolu zbierky ľudia prejavili spolupatričnosť onkologickým pacientom. Vďaka ich dobrovoľným príspevkom do zbierky bude možné naďalej organizovať užitočné projekty či poskytovať pacientom adresnú pomoc. Narcis bolo možné získať aj v Tesco, dm drogerie a Dr.Max počas 20., 21. a 22. apríla. Prispieť sa dalo tiež online – prostredníctvom čísla účtu, formulárom, QR kódom, či kúpou virtuálneho narcisu a vybraných produktov.

Počas 27. ročníka Dňa narcisov bolo:

  • 888 400 narcisov
  • 11 613 dobrovoľníkov po celom Slovensku
  • 4 179 pokladničiek
  • 110 platobných terminálov
  • 709 spoluorganizátorov

Zorganizovať každý rok zbierku, ktorá zabezpečí financovanie množstva našich projektov tak, aby boli pre všetkých pacientov bezplatné, si vyžaduje vysokú mieru nasadenia, energie a nápadov. Vzhľadom na náročnú situáciu v onkológii alebo napriek tejto situácii, je motivácia  každý rok veľká. Atmosféra v uliciach Slovenska bola nezabudnuteľná, úsmevy dobrovoľníkov a tlmočenie ústretovosti ľudí nás motivuje do ďalšej práce s neutíchajúcou energiou a odhodlaním. Úprimne všetkým ďakujeme.

Zároveň dlhodobo vnímame neriešené a prehlbujúce sa problémy v manažmente pacienta, pričom načúvame aj lekárom a rozumieme ich vyťaženosti. Preto prinášame novinky v oblasti sociálnej pomoci ľuďom s rakovinou,“  hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Zdroj foto: Liga proti rakovine

Novinky od Ligy:

„4S“:

– Sociálne zabezpečenie – práva onkologických pacientov – na webovej podstránke LPR: https://www.lpr.sk/socialne-zabezpecenie/ Liga pripravila zhrnutie a prehľad všetkého, na čo má pacient nárok z pohľadu práv sociálneho zabezpečenia. Tieto podklady budú neustále aktualizované s nasmerovaním na individuálne poradenstvo so sociálnym pracovníkom.

Informácie Liga pripravuje aj vo forme tlačenej brožúry.

– Sprievodcovstvo pre onkologických pacientov – sprievodca počas liečby. Predstavuje komplexné mapovanie potrieb onkologického pacienta v rámci liečby. Sprievodca pomáha zorientovať sa v sociálnych otázkach, v komunikácii s lekárom, či v nejasnostiach súvisiacich s ochorením. Vie nasmerovať na poradenstvo psychológa prípadne iného odborníka. Okrem osobného rozhovoru má sprievodca k dispozícii aj dotazník, ktorý mu slúži na lepšie identifikovanie potrieb pomoci.

– Supervízia siete sociálnych pracovníkov a poradcov – nakoľko aktuálne neexistuje databáza sociálnych poradcov, ktorí pracujú s onkologickými pacientmi. Cieľom LPR je vytvoriť a zmonitorovať ich sieť a ponúkne im poskytovanie supervíznych stretnutí. Tu si môžu zdieľať skúsenosti, overovať vedomosti, dopĺňať poznatky, navzájom sa posúvať a podporovať.

– Sociálne minimum pre zdravotné sestry – edukovanie zdravotných sestier o možnostiach sociálneho zabezpečenia, ktoré pracujú s onkologickými pacientmi, pretože práve ony sú často prvým kontaktom pre pacienta. Vzdelávanie je plánované naprieč Slovenskom, začína sa realizovať v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Zdravotné sestry budú kontinuálne edukované o novinkách v sociálnej oblasti.

Krátkodobé ubytovanie aj pre onkologických pacientov

Ubytovacie zariadenia Ligy proti rakovine slúžia rodičom detských onkologických pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na onkológii v Bratislave alebo Košiciach. Vďaka tejto možnosti môžu rodičia bezplatne tráviť každý deň so svojím chorým dieťaťom a pomáhať mu tak prekonávať ťažké momenty hospitalizácie a zvládnuť náročnú liečbu.

Z každodennej komunikácie s pacientmi vyplynul čoraz väčší záujem o možnosť krátkodobého ubytovania z rôznych dôvodov pre samotných pacientov v akomkoľvek štádiu ochorenia. Prví pacienti už takúto možnosť využívajú v Bratislave v ubytovacom zariadení LPR na Kramároch.

Zdroj foto: Liga proti rakovine

Ako budú využité vyzbierané peniaze

Každý príspevok pomôže naďalej zabezpečovať BEZPLATNÉ projekty, ktoré sú realizované s poznaním potrieb a problémov onkologických pacientov. Ich riešenia nedokáže v potrebnej miere zabezpečiť štát samotný. Sú nimi projekty Ligy proti rakovine:

Onkoporadňa – Individuálne poradenstvo s rôznymi odborníkmi pre onkologických pacientov a ich príbuzných – 0800 11 88 11 alebo poradna@lpr.sk.

Sieť onkopsychológov – Odborné poradenstvo a individuálna psychologická podpora naprieč Slovenskom pre onkologických pacientov a príbuzných počas a po liečbe.

Podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých – Skupinová vzájomná podpora ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii pod vedením onkopsychológa.

Jednorazový finančný príspevok – Finančná podpora pre onkologických pacientov, ktorí sa ocitli v dôsledku ochorenia v hmotnej núdzi.

Krátkodobé ubytovanie – Možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie chorého dieťaťa  alebo krátkodobé ubytovanie onkologických pacientov počas liečby.

Parochne pre pacientky – Projekt „Vystrihaj sa Slovensko“ zabezpečuje LPR pre pacientky parochne zo živých či umelých vlasov.

Programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine – Celoročné pohybové, rehabilitačné, voľnočasové či vzdelávavacie aktivity pre onkologických pacientov.

Rodinné a relaxačné pobyty – Pobyty poskytujúce relax a možnosť zotavenia sa po náročnej liečbe s programom prispôsobeným potrebám jednotlivcov i celých rodín.

Prevencia – Informovanie verejnosti edukačnými podujatiami a kampaňami, prednášky pre firmy a školy. Materiály pripravované odborníkmi distribuujeme do zdravotníckych zariadení i individuálnym záujemcom.

Advokácia pacienta – Skúsenosti a kontakty umožňujú Lige proti rakovine komunikovať s príslušnými inštitúciami doma i v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov a znižovať výskyt rakoviny v spoločnosti.

Vzdelávanie a supervízia – LPR realizuje vzdelávanie zamerané na zefektívnenie prístupu a práce s onkologickým pacientom, psychohygienu onkopsychológov a zdravotníckych pracovníkov.

Liga proti rakovine ďakuje v mene onkologických pacientov všetkým, ktorí pomohli s organizáciou z pozície partnerov – finančných, mediálnych, produktových, organizačných; z pozície dobrovoľníkov, bez ktorých by realizácia zbierky nebola možná a samozrejme, každému jednému prispievateľovi bez ohľadu na výšku jeho príspevku – každý jeden si ceníme. Ďakujeme.

 

Viac na www.lpr.sk

Pridaj komentár