ÚDZS: Zamestnávatelia majú na zaslanie súhrnného výkazu preddavkov už len 2 dni

Bratislava 27. februára (TASR) – Už len dva dni majú zamestnávatelia čas na splnenie povinnosti súvisiacej s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia. Upozorňuje na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) s tým, že termín uplynie 28. februára.
Tento rok majú zdravotné poisťovne prvý raz povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 za všetkých poistencov a platiteľov, ktorých sa táto povinnosť týka. V tejto súvislosti sú všetci zamestnávatelia povinní doručiť zdravotnej poisťovni v lehote do 28. februára výkaz, v ktorom uvedú všetky údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania poistného, vrátane skutočnej výšky príjmu, na ktorý vznikol zamestnancom v roku 2011 nárok. Opravný výkaz môžu zamestnávatelia podať najneskôr do 31. mája 2012.
Cieľom výkazu je zosumarizovať a spresniť údaje, ktoré zamestnávatelia vykazujú zdravotným poisťovniam v mesačných výkazoch, a predísť tak prípadným chybám pri ročnom zúčtovaní. Ak mal zamestnávateľ v minulom roku najmenej troch zamestnancov (troch a viac), je povinný zasielať súhrnný výkaz elektronicky. Zamestnávateľ s jedným alebo dvoma zamestnancami sa môže rozhodnúť, či výkaz zašle elektronicky alebo poštou.
Formu a rozsah tzv. súhrnného výkazu upravuje metodické usmernenie úradu. Spôsob a forma vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie je uverejnené na webovej stránke úradu aj zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne ponúkajú na svojich webových stránkach vzory tlačív, ako aj štruktúru elektronickej formy výkazu, prípadne umožnia zamestnávateľom vyplniť výkaz priamo na svojej webovej stránke prostredníctvom elektronických služieb.
Každý platiteľ poistného je v zmysle zákona povinný plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania. Zamestnávateľov, ktorí si povinnosť zaslať výkaz nesplnia v danom termíne, nahlásia zdravotné poisťovne úradu. Za nesplnenie povinnosti môže úrad platiteľovi uložiť pokutu až do výšky 3319 eur, pričom bude brať do úvahy závažnosť, čas trvania a dôsledky nesplnenia povinnosti.
Zdravotné poisťovne majú povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do konca septembra. Ak bude mať platiteľ predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, termín budú mať do konca októbra. Doklad o oznámení daňovému úradu o predĺžení lehoty je platiteľ povinný predložiť zdravotnej poisťovni najneskôr v lehote na podanie daňového priznania.

Pridaj komentár