SZÚ akreditovala ďalších päť kliník vo FNsP F.D. Roosevelta

Z rúk rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity, profesora Petra Šimka, si začiatkom mája 2016 prevzalo zriaďovacie listiny 5 primárov dovtedajších oddelení FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

V nemocnici sa tak rozšíril počet kliník o Neonatologickú kliniku SZU, Ortopedickú kliniku SZU, II. Psychiatrickú kliniku SZUII. Kliniku úrazovej chirurgie SZUII. Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU.

Slovenská zdravotnícka univerzita zriaďuje kliniky ako výučbové pracoviská, ktoré sú súčasťou výučby lekárov a nelekárskych disciplín v pregraduálnej forme vzdelávania, resp. v ďalšom – postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch.

„Verím, že zriadením týchto piatich kliník nekončíme, že rozvoj kliník a oddelení bude pokračovať,“ uviedol rektor.

Ako hovorí docent Igor Martuliak, námestník pre vedu, výskum a vzdelávanie:

„Získanie štatútu klinky nie je začiatkom jej pedagogickej a vedeckej činnosti, naopak, jej akreditácia je výsledkom dlhoročnej pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti, ako aj  poskytovania požadovaného rozsahu zdravotnej starostlivosti. Pre pacienta je to záruka vysokej úrovne diagnostiky a liečby na danej klinike.“ 

Nemocnica, v ktorej sa lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci vzdelávajú, musí disponovať potrebným materiálno-technickým a personálnym vybavením. Znamená to, že kliniky sú – v porovnaní s ostatnými oddeleniami v odbore – lepšie technicky vybavené, a obvykle poskytujú aj širší rozsah a vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti. Ide častokrát aj o špecifické výkony, ktoré v iných zdravotníckych zariadeniach neposkytujú.

FNsP F.D. Roosevelta má k dnešnému dňu, vrátane novozriadených, 16 kliník. Neonatologická a ortopedická klinika sú v týchto odboroch zatiaľ jedinými výučbovými pracoviskami Slovenskej zdravotníckej univerzity v SR.

Zdroj: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Redakčne upravené (jam)

Fotografia: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica (OAIM)

Pridaj komentár