Predstavujeme: Klasifikačný systém DRG

Zavedenie DRG systému má byť najväčšou zmenou financovania nemocníc na Slovensku za ostatných 20 rokov, a to najmä z pohľadu spravodlivosti a efektívnosti.

Klasifikačný systém DRG (skupiny z hľadiska diagnózy) umožňuje ohodnotiť náklady na zdravotnú starostlivosť prostredníctvom klasifikácie pacientov podľa demografických, diagnostických a terapeutických charakteristík.

V súvislosti s rozhodnutím implementovať klasifikačný systém DRG v Slovenskej republike, aj s aktualizáciou MKCH-10 (WHO), bola v rokoch 2011 – 2013 vykonaná revízia používanej verzie, čo prinieslo jej rozšírenie o nové jednotlivé diagnózy, alebo skupiny diagnóz.

Platná verzia MKCH-10 je verejne dostupná pacientom na webe Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

DRG na Slovensku

Nová klasifikácia chorôb vychádza z International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems WHO (z roku 1992, a z jej novšej verzie, z roku 2011). V predloženom slovenskom vydaní zahŕňa i všetky kódy z MKCH, používanej na Slovensku od roku 1994, ktoré idú nad rámec WHO klasifikácie, avšak pre štatistické účely ich využíva Národné centrom zdravotníckych informácií.

Na základe zmluvy o spolupráci s nemeckou spoločnosťou Institut für das Entgeltsystem für Krankenhaus, rozšírenie MKCH-10 z roku 1992 o kódy z roku 2011 vytvorilo predpoklad pre realizáciu vývoja prvej verzie systému DRG pre Slovenskú republiku.

  • Prvé konkrétne snahy o implementáciu DRG na Slovensku sa datujú do obdobia rokov 1995 – 1997. V rámci projektu PHARE „Ekonomizácia nemocníc“, sa ministerstvo zdravotníctva, nemocnice a zdravotné poisťovne podieľali na prácach, ktoré sa mali stať súčasťou objektívnejšieho úhradového  mechanizmu nemocníc na báze paušálnych platieb za diagnózu.
  • Od DRG sa očakáva, že sa postará o udržateľný systém zdravotníctva a lepšie regionálne plánovanie. Zatriedi prípady (hospitalizácie) podľa diagnóz a diagnosticko-liečebných procedúr  (výkonov), do skupín, ktoré majú podobné klinické charakteristiky a obdobnú ekonomickú náročnosť.
  • DRG je predovšetkým úhradovým mechanizmom pre akútnu lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Pri tomto mechanizme je za každý pobyt v nemocnici uhrádzaná paušálna platba, a to na základe určitých kritérií. Priradenie hospitalizačného prípadu k určitej skupine diagnóz sa realizuje podľa presne stanovených pravidiel, ktoré eviduje zoskupovací softvér.
  • Výška základnej sadzby za skupinu diagnóz sa vyráta z priemeru skutočných nákladov nemocníc. V  súčasnosti sa na Slovensku používa úhrada za hospitalizačný prípad, ktorá sa skladá z paušálnej platby za ukončenú hospitalizáciu, z platby počas hospitalizácie, z úhrady za osobitne hradený zdravotnícky materiál, resp. za lieky, či za iné zložky, vyplývajúce z konkrétnej zmluvy.
  • Takýto spôsob úhrad nerozlišuje medicínsko-ekonomickú náročnosť, diagnosticko-liečebný proces, nezohľadňuje diagnózu, vedľajšie diagnózy, ani prípadné komplikácie, dĺžku hospitalizácie, vek, pohlavie a závažnosť zdravotného stavu.
  • Vyše dvadsaťtisíc zdravotných výkonov, ktoré budú súčasťou DRG systému, je známych od roku 2013.
  • Ich zoznam pripravilo a zverejnilo ministerstvo zdravotníctva. Zavedenie DRG systému sa posunulo o dva roky, fungovať má od 1. januára 2016.
  • Na zozname participovali aj odborné pracovné skupiny Komisie pre zdravotné výkony. Pre tvorbu SK-DRG klasifikačného systému boli prehodnotené zdravotné výkony ambulantnej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných odboroch, a to z hľadiska prevencie, či diagnostiky liečby.
  • DRG systém vie zabezpečiť prehľadnosť pri vyjednávaní zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti z hľadiska rozsahu, objemu a ceny za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
  • Doterajší úhradový mechanizmus je netransparentný. Rovnaké vyšetrovacie a liečebné aktivity, a rovnaká zdravotná starostlivosť o hospitalizovaného pacienta, je zdravotnými poisťovňami rôzne uhrádzaná.

Ohlasy pacientov

Zaujímalo nás, čo vedia slovenskí pacienti povedať o DRG systéme. V miniankete sme (on-line) oslovili ôsmich.

Tu sú ich spontánne odpovede:

„Poznám len DSM, psychiatrický klasifikačný systém chorôb“.

„Ide o drogy?“

„Bez googlenia, neviem…“

„Neviem, čo to je. Musím si to pozrieť“.

„To bude skratka nejakého systému“.

S tým doposiaľ nemám skúsenosť“.

„Absolútne netuším, čo to je…“.

„DRG by mala byť platba podľa diagnózy“.

Použité zdroje:

http://www.nczisk.sk,

http://www.epredpisy.sk/, http://www.udzs-sk,

Zdravotnícke noviny a anonymné vyjadrenia slovenských pacientov

Ilustračná fotografia

Pridaj komentár