PhDr. Katarína Sabová: Ako sa v komunite rodí zmena

Nezisková organizácia Autisti – Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia prichádza s projektom „Ako sa v komunite rodí zmena“. Zapojením mladých ľudí s duševnými poruchami, relevantných subjektov z radov mimovládnych organizácií (MVO) a zdrojov komunity Úradu BSK chce prispieť k ich nezávislému životu a systémovým zmenám v komunite.

Koordinátorka projektu PhDr. Katarína Sabová pre portál SLOVENSKÝ PACIENT uviedla: „Projekty, ktoré tvorí agentúra, vždy vyplývajú z potrieb klientov. V posledných rokoch máme klientov v špecializovanom sociálnom poradenstve, a medzi nimi je stále viac ľudí, ktorí majú duševnú poruchu, alebo sú psychicky v diskomforte“.

Kľúčové aktivity sú podľa slov koordinátorky zamerané na to, aby priblížili súčasnú situáciu v komunite: zosieťovali už poskytovateľov sociálnych služieb a rozšírili spektrum ponúkaných služieb pre sociálnych klientov. Nezačínajú na „zelenej lúke“, niektoré organizácie poskytujú cieľovej skupine sociálne služby niekoľko rokov. Vypracovaný je napr. strategický materiál Koncepcia rozvoja sociálnej služieb v pôsobnosti BSK. V roku 2012 pracovná skupina mapovala, kde klienti cieľovej skupiny čerpajú sociálne služby. Prebiehali aj rôzne menšie výskumy.

 

 

Gestorkou výskumu v projekte je sociologička Mgr. Jarmila Filadelfiová. V tíme sa zamerajú na výskum poskytovateľov sociálnych, aj prierezových služieb pre mladých ľudí s duševnou poruchou, a to pre všetky subjekty, ktoré sú pre túto oblasť relevantné. Výstupmi z výskumu radi pomôžu organizáciám i jednotlivcom, ktorých sa problematika týka. Pohybujú sa pritom v kontexte novely zákona o sociálnych službách, ktorá bude akcentovať napríklad terénne sociálne služby. Novela má byť účinná od 1.1.2014.

„Pre nás je dôležité, aby súčasťou projektu a jeho aktivít boli klienti. Ponúkneme im možnosť komentovať návrh dotazníka, s ktorým príde za okrúhly stôl gestorka výskumu. Zároveň ponúkame klientom účasť na ďalšom okrúhlom stole a raz mesačne tréningové-vzdelávacie stretnutia. Sami klienti si pomenovali ich obsah. Máme za sebou prvú takúto aktivitu zo septembra 2013, s lektorkou Dianou Čekmeovou z personálnej agentúry. Stretnutie bolo podnetné, prišlo 13 klientov, a veľmi otvorene sa pýtali na pracovný trh“, uviedla PhDr. Katarína Sabová.

Komunitná rehabilitácia a integrované služby v komunite sú podľa koordinátorky projektu „srdcovkou“ agentúry. Venujú sa jej v tíme už od roku 2002 – dávno predtým, ako bola komunitná rehabilitácia uvedená do zákona o sociálnych službách. V projekte ponúkli partnerskú spoluprácu MVO, ktoré sa venujú cieľovej skupine. Niektoré sa zapojili, s inými ešte rokujú o forme spolupráce. Uvítajú účasť ďalších klientov. Pozvánky nájdu na webstránke www.agenturano.sk, mail je: agaut@stonline.sk. Do konca roka 2013 ich čakajú ešte stretnutia zamerané na vizáž, manažment času a oblasť financií. Projekt potrvá do augusta 2014.

Ilustračné fotografie, redakčne upravené (taj)

Pridaj komentár