OZ SLOVENSKÝ PACIENT napísalo Otvorený list Vláde SR

Bratislava (28. jún 2012) – Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT, Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov a predsedovia 25 pacientskych organizácii na Slovensku sa verejne vyjadrujú k situácii v slovenskom zdravotníctve, prostredníctvom otvoreného listu Vláde SR, členom zdravotníckeho výboru NR SR a Ministerstvu zdravotníctva SR.  Týmto listom upozorňujú na zhoršujúce sa postavenie pacientov na Slovensku, a chcú tak prispieť k ich dôstojnejšiemu postaveniu i  väčším právam.
OZ SLOVENSKÝ PACIENT vo všeobecnosti eviduje nárast doplatkov za lieky, čo v praxi spôsobuje neúmerné finančné zaťaženie pacientov a reálne ohrozenie ich zdravia. Odporúča, aby sa nezvyšoval nárast doplatkov za lieky. Napríklad pri onkologických liekoch tvorí nárast doplatkov o 12 % , ale pritom ceny poklesli o 6 %. Dopad zvyšovania doplatkov sa týka mnohých pacientov s rôznymi diagnózami, pričom napr. počet úmrtí v dôsledku srdcovo-cievnych chorôb je na Slovensku jeden z najvyšších spomedzi krajín OECD.
„Keď sa pozrieme na štatistiky – výdavky za lieky na jedného obyvateľa vzrástli na Slovensku od roku 2000 do roku 2009 o 7,9 % (podľa údajov OECD), a sú 4,4 % nad úrovňou priemeru krajín OECD. Taktiež výdavky domácností za lieky vzrástli na Slovensku od roku 2000 do roku 2009 o 16,1 %, čo predstavuje najvyšší rast spomedzi všetkých krajín OECD. Priemerný podiel výdavkov na lieky v krajinách OECD pritom klesol o 1,5 %“, povedal predseda Správnej rady OZ SLOVENSKÝ PACIENT Vladimír Halász. Ďalej dodal: „Vnímame to ako neúmerné a neodôvodnené ekonomické zaťaženie pacientov.“

Súčasťou otvoreného listu je aj definovanie niekoľkých okruhov problémov v oblasti lekárskej a zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Hovorí sa v ňom o zavádzaní skrytých poplatkov za telefonické objednania termínov u lekárov a postupnom narúšaní práva pacienta na slobodný výber lekára prvého kontaktu. 3. okruhom je oblasť bezpečnosti pacienta v nemocničnom prostredí. Signatári otvoreného listu odporúčajú zamerať sa na zníženie výskytu nozokomiálnych infekcii, preležanín a pádov v nemocniciach.
Ďalej uvádzajú, že k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku by prispelo kontinuálne primerané zvyšovanie finančných zdrojov v zdravotníctve a lepšie materiálno-technické zabezpečenie zdravotníckych zariadení.

„Dochádza k znižovaniu dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a k zvyšovaniu priamych i nepriamych výdavkov pacientov“, uviedol Vladimír Halász.
Signatári považujú za veľký prínos pre pacientov celkové zníženie ich finančnej spoluúčasti v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Pacienti na Slovensku by mali mať naďalej právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a prístupnosť liečby – za primeranú cenu, ktorá ich nediskriminuje“, povedal Vladimír Halász.

Signatári otvoreného listu vidia východisko zo súčasnej nepriaznivej situácie v zohľadnení podnetov v pripravovanej legislatíve a pri zavádzaní akýchkoľvek zmien v zdravotnom systéme.

„Závažným nedostatkom demokratického a občianskeho princípu spravovania vecí verejných je úplné vylúčenie pacientskych organizácií a občianskych združení pacientov zo zoznamu organizácií, ktoré spolurozhodujú o znení zákonov“, uviedla Ing. Hanka Rážová, prezidentka asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov.

Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT, Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov a všetky podpísané pacientske organizácie žiadajú Vládu SR o ústretovosť pri ich snahe o začlenenie zástupcov pacientov do procesu tvorby zákonov a zdravotnej politiky štátu, konkrétne do kontrolného a rozhodovacieho procesu úhrad liekov, do Kategorizačnej komisie pre lieky, ako je uvedené v § 91 – Poradné orgány, zákona č. 363/ 2011 o rozsahu a podmienkach úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

Pridaj komentár