Otvorili konferenciu krajín V4 o verejnom zdravotníctve

Košice 9. mája (TASR) – Medzinárodná konferencia krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňuje sa v dňoch  9. a 10. mája v Košiciach. Konferencia sa koná pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ).
„SAVEZ je občianske združenie, ktorého poslaním je ochrana, podpora a rozvoj zdravia obyvateľov Slovenska prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu vo verejnom zdravotníctve. Od svojho vzniku SAVEZ organizuje odborné konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorých spoločným cieľom je za účasti zástupcov štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácii a komunít vytvoriť priestor pre rozvoj vybraných oblastí verejného zdravotníctva,“ uviedla Zuzana Katreniaková zo SAVEZ. Dodala, že v tomto duchu sa nesie aj táto, v poradí už 5. konferencia, ktorá je zároveň prvou konferenciou na úrovni Vyšehradskej spolupráce (V4). Hlavnými organizátormi konferencie sú okrem  SAVEZ aj Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a Kancelária WHO na Slovensku.
Zorganizovanie takejto konferencie ocenila aj Iveta Rajničová – Nagyová z košickej UPJŠ. Uviedla, že stredná dĺžka života obyvateľov krajín V4 je kratšia a ich kvalita života je horšia v porovnaní so starými členskými štátmi Európskej únie. „Ústredným mottom podujatia je Pridať roky životu a život rokom. Hlavným cieľom konferencie je podpora ďalšieho rozvoja systémov verejného zdravotníctva v krajinách V4 a zvýšenie očakávaných rokov života prežitých v zdraví. To je možné dosiahnuť jednak posilnením aktivít v oblasti podpory, ochrany zdravia a prevencie chorôb, ako aj implementáciou komplexných modelov manažmentu chronických chorôb,“ povedala Rajničová – Nagyová.
Taliansky lekár Walter Ricciardi, z Európskej asociácie verejného zdravotníctva EUPHA doplnil, že ak má byť súčasné verejné zdravotníctvo na čele zmien v oblasti zdravia populácie, musí rozpoznať, že ide o  zmeny radikálne, vyplývajúce z obrovských výziev ako je napríklad nárast výskytu metabolického syndrómu a diabetes melitus, či potreba nových nákladovo efektívnych intervencií. „Podobne ako  v minulosti, základom úspešných intervencií je dobrý výskum. Avšak medzi výskumom na jednej strane a politikou a praxou na druhej strane je stále priepasť. Verejné zdravie by malo byť integrovanou súčasťou všetkých politických rozhodnutí,“ vyhlásil Ricciardi.
Podľa Andrey Pavličkovej z Partnerstva pre zdravotnú politiku, EPPOSI predstavujú starnutie populácie a rastúci počet Európanov, obrovský tlak na finančné a ľudské zdroje, na zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť v celej Európe, vrátane krajín V4. „Preto je nevyhnutné podporiť také zmeny v súčasnom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré by viedli ku využitiu integrovaných, komplexných, na pacienta orientovaných modelov starostlivosti o chronicky chorých,“ povedala. Zdôraznila tiež, že tieto modely berú do úvahy výskyt viacerých chorôb u jedného jedinca súčasne, aktívnu úlohu pacienta v procese liečby, jednotné rozhodovanie a potrebu koordinácie a spolupráce medzi rôznymi poskytovateľmi zdravotnej a sociálnej starostlivosti. „Len spolupráca založená na mnohostrannom partnerstve, počnúc tvorcami politík až po pacientske organizácie, zdravotníckych pracovníkov a ďalších poskytovateľov, priemysel, vedu a platiteľov, môže viesť k takým udržateľným, inovatívnym zlepšeniam v oblasti zdravotnej politiky, ktoré budú orientované na pacienta a budú podporovať aktívnych a zmobilizovaných pacientov, ich príbuzných, priateľov a opatrovateľov,“ podčiarkla Pavličková.
Profesor Arnoud Verhoeff z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Amsterdame v  Holandsku doplnil, že formulovať plán zdravotnej politiky na lokálnej úrovni a mať informácie o zdravotnom stave a  súvisiacich determinantoch zdravia obyvateľstva je nevyhnutné pre dosiahnutie dobrého zdravia obyvateľov každej krajiny. „Predpokladom úspechu plánovania zdravotnej politiky na lokálnej úrovni je aktívna spolupráca a výmena informácií medzi politikmi, verejnými zdravotníkmi a výskumníkmi. Plán zdravotnej politiky na lokálnej úrovni je obzvlášť dôležitý pre mestá, ktoré čelia narastajúcim a rôznorodým výzvam v oblasti verejného zdravia,“ dodal Verhoeff.

Pridaj komentár