Otestujte sa – Neuropsychiatrické symptómy sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex je ochorenie, ktoré u každého pacienta prebieha inak, každého trápi niečo iné. Široké spektrum príznakov je dané tým, že sú postihnuté rôzne oblasti CNS. Dnes vieme, že symptómy SM sú nielen fyzické, ale aj psychické. V súčasnosti existujú viaceré postupy liečby symptómov, vďaka ktorým sa pacientovi uľaví, čo sa prejaví na jeho celkovom fyzickom aj psychickom stave. Potrebné je zdôrazniť, že skutočne všetky príznaky SM sú v úzkom vzťahu, navzájom sa ovplyvňujú. Preto je nesmierne dôležitý komplexný prístup, často s medziodborovou lekárskou starostlivosťou.

1. Existuje typický príznak pre začiatok ochorenia SM?

 • Neexistujú klinické príznaky, ktoré by boli jedinečné pre začiatok SM. Ochorenie sa vyznačuje širokým spektrom príznakov. Rôznorodosť širokej škály je daná tým, že SM môže postihnúť rôzne oblasti CNS. Každá oblasť CNS zodpovedá za riadenie iných funkcií. Existuje však niekoľko typických príznakov SM, medzi ktoré patrí najmä porucha rovnováhy, zhoršenie zraku, pohybu alebo sexuálnej funkcie vrátane príznakov ako necitlivosť a mravčenie v rozličných častiach tela, chronická bolesť a problémy s močovým mechúrom. Nie každý pacient má rovnaké príznaky. Niektorí pacienti majú mnoho príznakov, kým ostatní menej. U niektorých sa príznaky prejavia mierne, u iných sú závažné, invalidizujúce a pretrvávajú. Dnes vieme, že klinický obraz je výsledkom zápalového procesu s následnou stratou nervových obalov, ale i s poškodením a zánikom nervových štruktúr.

 

2. Medzi príznaky ochorenia SM môže patriť aj:

 • Okrem typických fyzických príznakov sa pri SM bežne vyskytujú aj rôzne menej špecifické psychické príznaky – zvýšená únavnosť, depresia alebo, naopak, eufória, poruchy pamäti a spánku. Tieto sa môžu vyskytovať až u 3/4 pacientov s SM. Psychické príznaky sú často prehliadané. Jednak z dôvodu sústredenia sa lekára na fyzický stav pacienta, alebo aj tým, že si ich samotný pacient nemusí uvedomovať alebo sa ich snaží zakryť. Práve psychiatrické problémy predstavujú závažný faktor, limitujúci priebeh ochorenia. Depresiou trpia v priebehu ochorenia až 4/5 pacientov, pretože ide nielen o dôsledok vyrovnávania sa s diagnózou ako takou, ale i o vplyv samotnej diagnózy na emočné centrá nervového systému, prípadne tiež o nežiaduce účinky užívanej liečby.

 

3. Najčastejšie udávaným príznakom ochorenia SM je:

 • Takmer 75 % pacientov s SM považuje nadmernú únavu za jednu z hlavných príčin ich funkčnej nespôsobilosti. Únavu možno definovať ako nedostatok energie niečo vykonať, pocit únavnosti spojený s depresiou, slabosťou končatín, ktorá môže byť prechodná alebo stála. Hlavným rozdielom medzi únavou u zdravého človeka a pacientom s SM je jej vplyv na aktivity denného života. Spája sa skôr s neschopnosťou fyzickej než mentálnej aktivity. Viac než 90 % pacientov udáva významné zhoršenie únavy pôsobením tepla.

 

4. Platí, že poruchy spánku môžu byť príznakom SM?

 • Pri SM sú poruchy spánku veľmi časté. Niekedy ide o príznak poškodenia CNS, ale tiež môže ísť o druhotný príznak spôsobený napríklad bolesťou, tuhosťou, depresiou, nutkaním na močenie, mravčením v nohách a ďalšími rušivými momentmi. Existuje viacero typov porúch spánku – ťažké zaspávanie, časté budenie sa v noci, predčasné prebudenie bez schopnosti znova zaspať, chýbajúci pocit sviežosti po prebudení. Nedostatok spánku prehlbuje ostatné príznaky a to vrátane ťažkej únavy. Poruchy spánku sa obyčajne dajú vyriešiť. Skôr, ako pacient požiada o predpísanie liekov na spanie, je dôležité mu odporučiť, aby vyskúšal dodržiavať tzv. pravidlá spánkovej hygieny – pestovať zvyk pravidelného zobúdzania sa v určitú hodinu, nedospávať prebdenú noc, v priebehu dňa dodržiavať pravidelný časový režim príjmu jedla, cvičenia, bdenia a spánku.

 

5. Ktoré tvrdenie pre symptomatickú liečbu zameranú na jednotlivé príznaky SM je pravdivé?

 • Správna odpoveď je b), c).

  Symptomatická liečba SM je zameraná na odstránenie alebo zmiernenie symptómov ochorenia, ktoré sa u daného pacienta vyskytujú. Nezáleží na tom, o aký typ alebo štádium ochorenia ide. Je nesmierne dôležitá najmä pre pacientov s progresívnym priebehom ochorenia. Medzi najčastejšie neurologické príznaky, ktoré sa snažíme ovplyvniť medikamentózne, patrí spasticita (tuhosť a skrátenie svalov najmä dolných končatín) a bolestivé stavy. Poruchám hybnosti možno do istej miery predísť rehabilitáciou, zvyšovaním fyzickej kondície a dodržiavaním liečebného režimu. Ťažkosti s močením spadajú do réžie urológa. Samozrejmosťou je aj liečba depresie v spolupráci s psychológom, prípadne psychiatrom. Existujú viaceré liečebné postupy, vďaka ktorým sa pacientovi uľaví, čo sa opäť prejaví na jeho celkovom fyzickom aj psychickom stave. Potrebné je zdôrazniť, že skutočne všetky príznaky SM sú v úzkom vzťahu, navzájom sa ovplyvňujú. Preto je nesmierne dôležitý komplexný prístup, často s medziodborovou lekárskou starostlivosťou.

 • Správna odpoveď je b), c).

  Symptomatická liečba SM je zameraná na odstránenie alebo zmiernenie symptómov ochorenia, ktoré sa u daného pacienta vyskytujú. Nezáleží na tom, o aký typ alebo štádium ochorenia ide. Je nesmierne dôležitá najmä pre pacientov s progresívnym priebehom ochorenia. Medzi najčastejšie neurologické príznaky, ktoré sa snažíme ovplyvniť medikamentózne, patrí spasticita (tuhosť a skrátenie svalov najmä dolných končatín) a bolestivé stavy. Poruchám hybnosti možno do istej miery predísť rehabilitáciou, zvyšovaním fyzickej kondície a dodržiavaním liečebného režimu. Ťažkosti s močením spadajú do réžie urológa. Samozrejmosťou je aj liečba depresie v spolupráci s psychológom, prípadne psychiatrom. Existujú viaceré liečebné postupy, vďaka ktorým sa pacientovi uľaví, čo sa opäť prejaví na jeho celkovom fyzickom aj psychickom stave. Potrebné je zdôrazniť, že skutočne všetky príznaky SM sú v úzkom vzťahu, navzájom sa ovplyvňujú. Preto je nesmierne dôležitý komplexný prístup, často s medziodborovou lekárskou starostlivosťou.

 

6. Pomocou akej škály neurológovia v praxi hodnotia celkové postihnutie pacienta s SM ochorením?

 • Stupeň závažnosti ochorenia a celkové funkčné zneschopnenie chorobou sa hodnotí pomocou stupnice EDSS, s výsledným skóre od 0 do 10 (stupeň 0 – minimálne postihnutie, 10 – smrť). Stupeň postihnutia EDSS 3,0 sa dnes považuje za kritický v zmysle vzniku už trvalých chorobných zmien, ktoré významným spôsobom negatívne ovplyvnia kvalitu života chorého.

 

7. Čo je spúšťačom atakov (relapsu) ochorenia SM?

 • Správna odpoveď je a), b), c).

  Relaps ochorenia môže spustiť akákoľvek aktivácia imunitného systému. Je dokázané, že s rozvojom príznakov sa najčastejšie spájajú bakteriálne i vírusové infekcie, psychický či fyzický stres, únava a pôsobenie tepla. Atak môže vyvolať aj bežné ochorenie dýchacích ciest či infekcia močového ústrojenstva. Pacienti s SM však netrpia častejšie infekciami ako bežná populácia. Ku vzniku atakov prispieva aj teplo, preto veľa pacientov zažíva vzplanutie ochorenia v letnom období. Pre pacientov s SM nie sú vhodné ani horúce kúpele či saunovanie, ktoré zhoršujú príznaky ochorenia.

 • Správna odpoveď je a), b), c).

  Relaps ochorenia môže spustiť akákoľvek aktivácia imunitného systému. Je dokázané, že s rozvojom príznakov sa najčastejšie spájajú bakteriálne i vírusové infekcie, psychický či fyzický stres, únava a pôsobenie tepla. Atak môže vyvolať aj bežné ochorenie dýchacích ciest či infekcia močového ústrojenstva. Pacienti s SM však netrpia častejšie infekciami ako bežná populácia. Ku vzniku atakov prispieva aj teplo, preto veľa pacientov zažíva vzplanutie ochorenia v letnom období. Pre pacientov s SM nie sú vhodné ani horúce kúpele či saunovanie, ktoré zhoršujú príznaky ochorenia.

 • Správna odpoveď je a), b), c).

  Relaps ochorenia môže spustiť akákoľvek aktivácia imunitného systému. Je dokázané, že s rozvojom príznakov sa najčastejšie spájajú bakteriálne i vírusové infekcie, psychický či fyzický stres, únava a pôsobenie tepla. Atak môže vyvolať aj bežné ochorenie dýchacích ciest či infekcia močového ústrojenstva. Pacienti s SM však netrpia častejšie infekciami ako bežná populácia. Ku vzniku atakov prispieva aj teplo, preto veľa pacientov zažíva vzplanutie ochorenia v letnom období. Pre pacientov s SM nie sú vhodné ani horúce kúpele či saunovanie, ktoré zhoršujú príznaky ochorenia.

 

8. Ktoré z nasledujúcich faktorov predpovedajú u pacienta s SM horšiu prognózu priebehu ochorenia?

 • Správna odpoveď je a), b), c).

  Prognóza pacienta s SM závisí od mnohých faktorov, od rozsahu postihnutia CNS v čase, keď sa ochorenie prvýkrát prejaví, ako i od začatia včasnej liečby. Prognózu nepriaznivo ovplyvňuje vyšší vek, mužské pohlavie, prvé prejavy ochorenia, ktoré sú sprevádzané postihnutím hybnosti (ochrnutím alebo oslabením), postihnutím mozočka alebo sfinkterových funkcií (močenie a stolica). Budúci nepriaznivý priebeh ochorenia predpovedá aj neúplná úprava po prvom ataku, krátky interval medzi prvým a druhým atakom a vyšší počet relapsov v prvých rokoch SM. Väčší počet lézií, väčší objem lézií a ich výskyt v mozgovom kmeni na magnetickej rezonancii mozgu v čase, keď sa ochorenie prvýkrát prejaví, sú pre vývoj stavu pacienta nepriaznivejšie.

 • Správna odpoveď je a), b), c).

  Prognóza pacienta s SM závisí od mnohých faktorov, od rozsahu postihnutia CNS v čase, keď sa ochorenie prvýkrát prejaví, ako i od začatia včasnej liečby. Prognózu nepriaznivo ovplyvňuje vyšší vek, mužské pohlavie, prvé prejavy ochorenia, ktoré sú sprevádzané postihnutím hybnosti (ochrnutím alebo oslabením), postihnutím mozočka alebo sfinkterových funkcií (močenie a stolica). Budúci nepriaznivý priebeh ochorenia predpovedá aj neúplná úprava po prvom ataku, krátky interval medzi prvým a druhým atakom a vyšší počet relapsov v prvých rokoch SM. Väčší počet lézií, väčší objem lézií a ich výskyt v mozgovom kmeni na magnetickej rezonancii mozgu v čase, keď sa ochorenie prvýkrát prejaví, sú pre vývoj stavu pacienta nepriaznivejšie.

 • Správna odpoveď je a), b), c).

  Prognóza pacienta s SM závisí od mnohých faktorov, od rozsahu postihnutia CNS v čase, keď sa ochorenie prvýkrát prejaví, ako i od začatia včasnej liečby. Prognózu nepriaznivo ovplyvňuje vyšší vek, mužské pohlavie, prvé prejavy ochorenia, ktoré sú sprevádzané postihnutím hybnosti (ochrnutím alebo oslabením), postihnutím mozočka alebo sfinkterových funkcií (močenie a stolica). Budúci nepriaznivý priebeh ochorenia predpovedá aj neúplná úprava po prvom ataku, krátky interval medzi prvým a druhým atakom a vyšší počet relapsov v prvých rokoch SM. Väčší počet lézií, väčší objem lézií a ich výskyt v mozgovom kmeni na magnetickej rezonancii mozgu v čase, keď sa ochorenie prvýkrát prejaví, sú pre vývoj stavu pacienta nepriaznivejšie.

 

Autor: MUDr. Miriam Fedičová, Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

Pridaj komentár