Ocenenie Nemocnica roka 2015: Víťazmi Ružomberok a Stará Ľubovňa

Ocenenie Nemocnica roka 2015 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

Tesne za ňou sa umiestnila Fakultná nemocnica (FN) Nitra. Tretí najvyšší počet bodov nazbierala Univerzitná nemocnica Martin.

Ružomberská vojenská nemocnica dominovala vo svojej kategórii v celkovej spokojnosti pacientov, pri ukazovateľoch úmrtnosti po operáciách a po mozgových príhodách. Silná stránka nemocnice je aj v transparentnosti informácií pre pacientov a hospodárskych informácií.

Doménou FN v Nitre sú najmä suverénne najlepšie hospodárske čísla spomedzi štátnych nemocníc, ale môže sa pochváliť aj nízkou reoperovanosťou pacientov a nízkou úmrtnosťou na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS).

Univerzitná nemocnica Martin zabodovala spokojnosťou jej pacientov. Pozitívne ju hodnotia, a nesťažujú sa. Za štvorročné obdobie nedostala ani jednu pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

V kategórii všeobecných nemocníc, sa laureátom ocenenia Nemocnica roka 2015 stala Ľubovnianska nemocnica, n. o. Druhé miesto obsadila Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, a tretie Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Nemocnica zo Starej Ľubovne má spokojných pacientov, ktorí nepodávajú sťažnosti. Má nízku rehospitalizovanosť pacientov, ako aj nízku úmrtnosť na oddelení po preložení z JIS. Nemocnica nedostáva pokuty od ÚDZS za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Nemocnica v Košiciach-Šaci je absolútnym lídrom v celkovej spokojnosti pacientov a pri ukazovateli úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Na jej jednotkách intenzívnej starostlivosti prichádza k úmrtiam len veľmi zriedkavo. Levočská nemocnica vykazuje relatívne nízku mieru úmrtnosti po mozgovej príhode a pri pobytoch na JIS. Spoločným znakom všetkých týchto troch nemocníc je, že sa nezadlžujú.

Nemocnica roka 2015 INEKO Ružomberok Stará Ľubovňa

Podľa čoho hodnotili nemocnice

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) porovnával nemocnice v rámci ich kategórií – štátne fakultné a všeobecné. Ocenené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti.

Posudzované bolo obdobie rokov 2011 až 2014, pričom so vzdialenejším rokom, sa váha hodnôt ukazovateľov znižovala.

Porovnávanie vyplýva z dvanástich ukazovateľov, v troch hlavných skupinách:

  1. Spokojnosť pacientov.
  2. Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
  3. Hospodárenie a transparentnosť.

Limity projektu Nemocnica roka 2015

V úvodnom ročníku ocenenia Nemocnica roka, sa INEKO rozhodol zverejniť len najúspešnejšie nemocnice, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia dobrej povesti zdravotníckych zariadení – v prípade neprávom zlého hodnotenia z titulu chybných dát, či rozdielneho výkladu definície ukazovateľov, a rôznej metodiky zberu a vyhodnocovania údajov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní.

Inštitút bol pri väčšine ukazovateľov odkázaný na štátom stanovené indikátory kvality. Napríklad hodnotné a vo svete hojne používané indikátory kvality, ako je výskyt nemocničných nákaz či preležanín, sa u nás nedá seriózne použiť, keďže nemocnice tieto údaje nedostatočne sledujú a chybne reportujú.

Keďže Slovensko ešte nemá zavedený systém DRG, chýbajú informácie o tom, s akými náročnými diagnózami a zdravotným stavom sú v jednotlivých nemocniciach hospitalizovaní pacienti (tzv. Case Mix), nemožno brať výsledky ocenenia Nemocnica roka 2015 ako komplexný obraz o kvalite zdravotníckych zariadení.

Aj preto Inštitút plánuje zaslať každej hodnotenej nemocnici list s jej výsledkom, aby sa mohli vyjadriť k metodike, poukázať na prípadné nezrovnalosti a navrhnúť možné riešenia zlepšenia kvality dát a rozšírenia sledovaných ukazovateľov. Po doladení metodiky a v rámci finančných možností, má INEKO ambíciu realizovať aj porovnávanie jednotlivých nemocničných oddelení.

Meraním a zverejňovaním údajov chce INEKO pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusii o kvalite a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť, a vytvoriť aj účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb.

„Myslíme si, že projektom pomôžeme jednak pacientom a ich príbuzným, ale aj samotným zariadeniam, zlepšovať sa. Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu,“ vysvetlil Dušan Zachar, analytik INEKO.

Zdroj: INEKO (www.ineko.sk)

Redakčne upravené a krátené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár