Novú výšku preddavkov je potrebné zaplatiť do 8. februára!

Upozorňujeme samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatiteľov, že novú výšku preddavku na zdravotné poistenie za január tohto roka je potrebné zaplatiť do 8. februára 2014. Novú výšku preddavku samostatne zárobkovo činným osobám, platnú od 1.1.2014, VšZP oznámila platiteľom vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2012.

Od januára 2014 sa menil aj minimálny a maximálny preddavok na poistné. Minimálny preddavok je v sume 56,35 Eur (v prípade osôb, ktoré majú zníženúsadzbu poistného je to suma 28,17 Eur). Maximálny preddavok predstavuje mesačne sumu 563,50 Eur (v prípade osôb, ktoré majú zníženú sadzbu poistného, je to suma 281,75 Eur).

Poistné je možné platiť buď bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet príslušnej pobočky VšZP, poštovou poukážkou na účet príslušnej pobočky VšZP (poštové poukážky sú k dispozícii vo všetkých pobočkách a expozitúrach VšZP), alebo v hotovosti, v príslušnej pobočke VšZP.

Platitelia si zároveň môžu skontrolovať, či nemajú nedoplatok na poistnom – prostredníctvom elektronických služieb, prípadne v každej pobočke VšZP.

Všetky dôležité informácie o zmenách v zákone o zdravotnom poistení má VšZP aj na svojej internetovej stránke: www.vszp.sk.

Pridaj komentár