MZ SR: Na výplatnej páske si prilepšia viaceré nelekárske povolania

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zubný technik, sanitár či zdravotnícky záchranár.

Spolu 19 nelekárskych povolaní si od budúceho roka prilepší na výplatnej páske.

Len na mzdy v zdravotníctve pôjde v budúcom roku o približne 200 miliónov eur viac.

Na platy pôjde medziročne takmer 200 miliónov eur

Platy v budúcom roku v nelekárskych povolaniach výrazne porastú. Zvyšovanie platov sa dotkne zdravotníkov tak v nemocniciach, ako aj v ambulanciách. Zabezpečia to navýšené zdroje do rezortu. V roku 2019 si prilepšia aj sestry. O koľko im pridajú, ukazujú tabuľky.

Sestry – priemerný plat v eurách

bez príplatkov r. 2018s príplatkami r. 2018bez príplatkov r. 2019s príplatkami r. 2019
73810828501245

Špecializované sestry – priemerný plat v eurách

bez príplatkov r. 2018s príplatkami r. 2018bez príplatkov r. 2019s príplatkami r. 2019
875128210071476

Myslelo sa aj na nelekárske povolania

Oproti roku 2018 uvidia viac na výplatnej páske aj ďalšie nelekárske povolania. Týka sa to napríklad masérov, nutričných terapeutov, ale aj iných ľudí, ktorí pracujú v zdravotníckych zariadeniach.

„Práca každého zdravotníckeho pracovníka je pre nás dôležitá. Každý z nich vykonáva nenahraditeľnú prácu pri pacientovi. Navýšenie pocítia viaceré skupiny zdravotníkov,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

„Keď sa pozrieme na celkové financovanie, zdravotníctvo eviduje viac ako 6-percentný nárast. Spolu pôjde do rezortu viac ako 5 miliárd eur. Nemocniciam pomôžu aj zvýšené kapitálové výdavky zo 70 na 100 miliónov eur, ktoré sú určené na rekonštrukciu, modernizáciu či prístrojové vybavenie,“ uzavrel Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky.

Nelekárske povolania – priemerný plat v eurách

Účel spracúvaniaPrávny základ spracovateľskej činnostiKategória osobných údajov
Vedenie účtovníctva, vrátane pokladne, stavu majetku a záväzkov a pod.Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, bydlisko, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, IČO, DIČ, IČ DPH
Uzavretie zmluvy (zahŕňajúc zmluvy o spolupráci, zmluvy o poskytovaní služieb, autorské zmluvy a príkazné zmluvy) možnosť spracovania objednávky, riadne plnenie zmluvy, vystavenie a doručenie faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou a plnenie iných práv a povinností súvisiacich s uzavretím a plnením zmluvy Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
plnenie zmluvy

ak dotknutá osoba je zmluvnou stranou

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa

ak dotknutá osoba nie je zmluvnou stranou

Oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa ako aj druhej zmluvnej strany na riadnom plnení zmluvy, pričom za týmto účelom je nevyhnuté spracúvať osobné údaje dotknutej osoby ako štatutára, prípadne zamestnanca či inej kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany.
Bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo bankového účtu, pracovné zaradenie, podpis, IČO, DIČ, IČ DPH
Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, uplatňovanie právnych nárokov, vedenie obrany v prípade nárokov tretích strán atď.Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právna ochrana jeho nárokov, resp. právna obrana voči nárokom tretích subjektov, ako aj záujem na plnení práv a povinností v súlade s právom. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.

a

Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR
plnenie zákonnej povinnosti
Bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov, najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, bydlisko, dátum narodenia, rodinný stav, číslo bankového účtu, iné údaje spracovávané v agende súdnych sporov
Vedenie prijatej a odoslanej pošty - plnenie povinností podľa zákona č. 395/2002 Z.z.Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:
plnenie zákonnej povinnosti
Bežné osobné údaje, najmä
meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, bydlisko, pracovné zaradenie (funkcia, kategória), osobné číslo zamestnanca alebo splnomocnenca, e-mailová adresa, podpis
Príležitostné informovanie o novinkách, špeciálnych akciách, reklamných ponukách, pozvánkach na podujatiaČlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPR
súhlas dotknutej osoby
Bežné osobné údaje, najmä e-mail
Príležitostné zasielanie dotazníkov na zlepšenie komunikácie medzi nami a našimi čitateľmi s cieľom zlepšiť obsah našich služiebČlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osobyBežné osobné údaje, najmä e-mail a údaje uvedené v dotazníkoch

Zdroj: MZ SR

Pridaj komentár