Mimovládne organizácie navrhli nový inštitút „obligatórnych pripomienok“ pre Vládu SR a NR SR

Mimovládne neziskové organizácie (ďalej MNO) navrhujú v rámci pripomienkového konania k „Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2014 – 2016“ posilniť participáciu občianskej spoločnosti pri predkladaní pripomienok Vláde SR a Národnej Rade SR. Požadujú (pri presne určenej podpore zo strany občianskej verejnosti a mimovládnych organizácií) povinnosť predloženia všetkých relevantných pripomienok (tzv. „obligatórne pripomienky“) do Vlády SR, a taktiež do NR SR. Rovnakú obligatórnu povinnosť navrhujú prijať do legislatívy aj na úrovni samospráv.

MNO sú prirodzeným a dôležitým partnerom každej vlády SR pri presadzovaní občianskej spoločnosti. Participácia verejnosti k návrhom, novelám a zmenám zákonov vo „verejnom záujme štátu“ je dôležitým nástrojom na presadzovanie demokratických princípov občianskej spoločnosti. Súčasný stav prijatých „Legislatívnych pravidiel vlády SR“ (schválených uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352v znení uznesenia vlády SR z 13. októbra 2010 č. 693, uznesenia vlády SR z 15. decembra 2010 č. 895, uznesenia vlády SR z 2. marca 2011 č. 163,  uznesenia vlády SR zo 6. júla 2011 č. 472, uznesenia vlády SR z 23. mája 2012 č. 210,  uznesenia vlády SR zo 7. novembra 2012 č. 620 a uznesenia vlády SR zo 6. decembra 2012 č. 680) neumožňuje žiadne legislatívne možnosti, aby sa hromadná pripomienka občanov a MNO, ktorú podpísalo viac ako 50 právnických alebo 500 fyzických osôb, prerokovala vo Vláde SR, a následne dostala na prerokovanie do NR SR.

Zdôvodnením odmietnutia väčšiny hromadných pripomienok príslušným ministerstvom pritom často býva nedostatok financií príslušného rezortu. Občania aj MNO by mali mať pri relevantnom množstve podporných podpisov možnosť obligatórne prikázať príslušnému ministerstvu, aby predmetnú pripomienku/pripomienky predložil do vlády SR, a tá následne do NR SR poslancom.

MNO preto spoločne navrhujú, aby sa za takúto „obligatórnu pripomienku“ považoval návrh 100 právnických alebo 10000 fyzických osôb, na úrovni VÚC 50 právnických alebo 5000 fyzických osôb, a na úrovni samospráv chcú nájsť „kľúč“ podľa veľkosti danej mestskej správy.

Podpísaní: Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív, Stála konferencia organizácii III. sektora SR, Občiansky parlament, Aliancia zriedkavých chorôb SR.

Pridaj komentár