Eduard Marček: Fundraising nie je žobranie

Poslaním Slovenského centra fundraisingu je rozvoj profesionálneho fundraisingu a financovania verejno-prospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií, a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí. Centrum vzniklo v roku 2009 z iniciatívy expertov z organizácií: PANET, PDCS, Greenpeace Slovensko, WellGiving a Centrum pre filantropiu. V roku 2010 sa stalo pozorovateľom, a od roku 2012 je plnoprávnym členom Európskej fundraisingovej asociácie. Ing. Eduard Marček, MA, PhD. (na snímke), stojí na čele Slovenského centra fundraisingu, a Slovensko zastupuje v Európskej fundraisingovej asociácii. Rozprávame sa s ním o profilovaní centra a propacientskych témach.

 

Pán predseda, predstavíte nám aktivity centra?

Slovenské centrum fundraising rozvíja predovšetkým aktivity pre fundraiserov, čiže ľudí, ktorí sa venujú získavaniu zdrojov, keďže sme zameraním najmä profesijná organizácia. Fundraiserov združujeme v Klube fundraiserov, ktorý, popri stretnutiach so zaujímavými hosťami, prináša množstvo vzdelávacích materiálov, ako aj podkladov pre úspešný fundraising. Popritom organizujeme každoročnú slovensko-českú konferenciu o fundraisingu, formou kurzov vzdelávame záujemcov o špecifické fundraiserské témy, poskytujeme konzultačné služby a pomáhame iným organizáciám získavať zdroje.

Na Slovensku sa málo využívajú nástroje efektívneho fundraisingu jednotlivcov, na ktoré sú dlhé roky zvyknutí obyvatelia aj mimovládne organizácie na západ od nás. Na zmene v tejto oblasti sa podieľa Koalícia individuálneho darcovstva, ktorá vznikla pred dvoma rokmi. Poviete nám o tom viac?

Cieľom Koalície, na ktorej sa pod vedením Centra pre filantropiu od začiatku podieľalo 12 organizácií, je uľahčovať individuálne darcovstvo, a presadzovať u nás spôsoby darovania a fundraisingu, ktoré bežne fungujú v zahraničí. Ide hlavne o tzv. direct dialogue, teda získavanie pravidelných darcov na uliciach, ktoré u nás nie je možné, najmä pre obmedzenia v oblasti zavádzania inkasných platieb. Ďalšou oblasťou je napr. uľahčovanie darovania prostredníctvom listových zásielok. Nemalú úlohu zohráva aj poukazovanie na nekalé praktiky niektorých subjektov na trhu, tzv. organizátorov čiernych zbierok. V súčasnosti sa ľudia z Koalície intenzívne podieľajú na príprave nového zákona o verejných zbierkach.

Medzi ciele Klubu fundraiserov patrí vytváranie spoločnej platformy, profesionalizovanie a kultivovanie fundraisingu na Slovensku. Kto sa môže stať členom?

Klub fundraiserov je primárne zameraný na členstvo mimovládnych a verejnoprospešných organizácií, ktoré chcú posilniť svoj fundraising, a investovať do svojich ľudí, ktorí sa venujú získavaniu zdrojov. Zároveň je členstvo v Klube k dispozícii pre dodávateľov fundraisingových riešení a služieb, ktorí uspokojujú klientov z radov mimovládnych organizácií. V obmedzenej miere je členstvo prístupné aj samostatne pôsobiacim profesionálom (napr. fundraiserom na voľnej nohe, konzultantom), ktorí nepracujú pre jednu organizáciu, ale chcú sa inšpirovať a rozvíjať v prospech svojich viacerých klientov.

Môže sa stať partnerom Slovenského centra pre fundraising fungujúce pacientske združenie?

Pacientske združenia sú vítané, ako členovia Klubu fundraiserov, prípadne ako účastníci vzdelávacích podujatí, ktoré v SCF pripravujeme. Zároveň sme im k dispozícii pri rozvoji ich fundraisingu.

Aký typ vzdelávania v centre ponúkate?

Slovenské centrum fundraisingu je, popri rozvoji služieb pre členov, zamerané aj na poskytovanie odborného vzdelávania. A to jednak pre začiatočníkov vo fundraisingu, ako aj pre skúsených profesionálov. Naším najvýznamnejším vzdelávacím podujatím je výročná slovensko-česká konferencia o fundraisingu, ktorú organizujeme v októbri (tento rok 9.-11.10.2013). Prítomnosť špičkových zahraničných expertov na konferencii využívame na organizovanie vzdelávacích seminárov na špecifické témy súvisiace s rozvojom zdrojov. Okrem toho, niekoľkokrát do roka organizujeme vzdelávacie kurzy o základoch fundraisingu, online komunikácii či reklame. Nový kurz chystáme už aj na túto jeseň. Popritom vieme nastaviť vzdelávanie aj pre jednotlivé organizácie, aby čo najlepšie zodpovedalo ich individuálnym potrebám.

Popíšete nám prvé kroky úspešného fundraisera?

Fundraiser musí v prvom rade dobre poznať organizáciu, pre ktorú pracuje, jej poslanie a aktivity, a byť pre ňu zapálený. Len tak bude schopný získavať podporu ľudí a partnerov z vonkajšieho prostredia. Mal by sa zamerať na rôzne zdroje, ktoré vytvoria vyvážený mix pri financovaní organizácie. V jednotlivých oblastiach financovania (verejné, firemné a individuálne zdroje) by sa mal sústrediť na dôkladnú prípravu, vyhľadávanie potencionálnych podporovateľov, a ich zapájanie do činnosti organizácie. Len pri ich zapojení a dobrej komunikácii sa z priateľov okolo organizácie môžu stať jej podporovatelia – a to po tom, ako ich fundraiser požiada o podporu. Po poskytnutí daru treba darcovi poďakovať, a s odstupom času mu preukázať dopad, ktorý sa vďaka darcovskej podpore podarilo dosiahnuť. Tým sa začína tzv. stewardship, po našom by sa to dalo nazvať  ako dlhodobé sprevádzanie darcov.

Má podľa vás líder pacientskej organizácie šancu preraziť vo fundraisingu?

Určite áno – kľúčové je pritom slovo líder. Líderstvo si totiž vyžaduje nielen riadenie pacientskej organizácie a napĺňanie jej vízie a poslania, ale aj získavanie zdrojov pre ňu. Popri líderstve sú dôležité aj správne zručnosti, a taktiež investície, pretože fundraising niečo stojí, a treba doňho investovať. Aj keď sa chystáte rozbehnúť podnikanie, musíte investovať do jeho rozvoja.

Sú konzultačné služby centra spoplatnené?

Úvodné stretnutie, či diskusia s klientom, sú bezplatné. Ďalšie konzultačné sprevádzanie je potom spoplatnené, po vzájomnej dohody. Je to prax bežná kdekoľvek v zahraničí.

Povedzme, že chce pacientske združenie osloviť nových darcov a partnerov, ale nevedia, ako na to… Viete im poradiť?

Podľa mňa by sa mali pacientske organizácie v prvom rade zamerať na svojich členov, ich rodinných príslušníkov a priateľov, ľudí či firmy, ktoré majú blízko k problematike, ktorú tá-ktorá organizácia zastrešuje. Pozrieť sa na siete blízkych zainteresovaných ľudí, ktorých môže téma osloviť. A začať s nimi komunikovať. Popritom budovať svoju značku. Komunikácia by mala byť zameraná na preukazovanie dopadu, a na darcov. Ľudia by mali mať pocit, že k nim organizácia prehovára so zmysluplným riešením problému alebo potreby, a nehovorí hlavne o svojich organizačných potrebách. Aj keď to môže znieť zvláštne, aj darcovia majú svoje motivácie a potreby. Fundraising nie je žobranie, ale premieňanie osobného vzťahu na podporu organizácie. Takže sa treba zamerať na dlhodobé budovanie vzťahov, a vychádzať v ústrety podporovateľom.

Dá sa v slovenských podmienkach posilniť značka pacientskeho združenia?

Ak by ste sa opýtali akéhokoľvek experta na komunikáciu, povedal by vám, že úspešné pôsobenie je vecou dobrej a efektívnej komunikácie, a dôveryhodnej značky, ktorá prináša nejakú hodnotu. Aj pri malom či nulovom rozpočte na komunikáciu sa malými krokmi dá budovať jednotná vizuálna identita pacientskej organizácie. Budovanie značky je dlhodobý proces. Na to, aby si značka pacientskej organizácie nejakú hodnotu vybudovala, musí v prvom rade prinášať riešenia a služby klientom organizácie. Tak sa stane stelesnením poslania a identity organizácie, a ľudia ju budú vnímať ako hodnotnú a zmysluplnú.

Ďakujem za čas, ktorý ste nám venovali.

Pridaj komentár