Click here!

Lekári v SR dnes dokážu vyliečiť takmer osem z 10 detí s nádorovým ochorením

 Európsky parlament vyhlásil 15. február 2012 za Medzinárodný deň detí s onkologickými chorobami. Pri tejto príležitosti pripravili na Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO) Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava (DFNsP) program pre deti s nádorovými ochoreniami, besedu s rodičmi onkologických pacientov, stretnutie s vyliečenými deťmi. Na stretnutí s novinármi lekári informovali o výskyte, príznakoch a liečbe týchto ochorení.

Moderná liečba epilepsie

„Rob veci tak jednoducho, ako sa dá, nie jednoduchšie,“ týmto citátom Alberta Einsteina sa začal článok o liečbe epilepsie v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Autor doc. MUDr. Jiří Hovorka si ho vybral veľmi výstižne – pretože moderná liečba epilepsie má byť o jednoduchosti, nie o zjednodušovaní.

Nová éra v starostlivosti o onkologického pacienta

Pod týmto názvom sa konala v Európskom parlamente v Bruseli v septembri konferencia, ktorú iniciovali poslanci EP a Európska asociácia líg proti rakovine. Za účasti asi 250 delegátov z rôznych záujmových organizácií, inštitúcií a odborníkov z celej Európy sa prerokúvali závažné témy, ktoré sa týkajú života onkologických pacientov.

Čo je sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela?

Ide o súbor opatrení úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a rešpektuje jeho najlepší záujem podľa Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa. Jej cieľom je zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí a zabezpečenie náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

V zime straší depresia častejšie

S kratšími dňami sa zmenšuje množstvo slnečného svitu a čas pobytu na svetle. Intenzita, kvalita a množstvo svetla môžu priamo ovplyvňovať tvorbu biochemických látok, o ktorých sa predpokladá, že ovplyvňujú náladu (melatonín, sérotonín).

OTS: Respiračná alergia: Európa vyzýva na prijatie opatrení

 Vzhľadom na to že počet Európanov trpiacich respiračnými alergiami, ako je alergická nádcha a astma, je značný – v súčasnosti ide o vyše 150 miliónov pacientov, pričom prognózy na nasledujúce desaťročie hovoria o viac ako 250 miliónoch pacientov1 – sa na európskej úrovni uskutočnili dve významné iniciatívy, ktorých cieľom je vyzdvihnúť závažnosť tohto problému a vyzvať na okamžité kroky.