Afektívne poruchy patria k najstarším liečeným ochoreniam

„Po prvýkrát v živote navštívilo psychiatrickú ambulanciu v roku 2010 s duševnými poruchami a poruchami správania spolu 65 236 pacientov, z toho 29 096 mužov a 36 140 žien“ hovorí riaditeľ  Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Ing. Andrej Orban.
Najčastejšou diagnózou, s ktorou pacienti prichádzali, boli neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy – spolu 20 384 pacientov (7057 mužov a 13 327 žien). Na druhom mieste boli afektívne poruchy –17 586 pacientov (6053 mužov a 11 533 žien).

Afektívna porucha je psychiatrický termín označujúci psychické ochorenie postihujúce náladu, emócie a celkový afekt. Tieto poruchy sú veľmi známe, zasahujú mnoho jednotlivcov a v psychiatrickej histórii patria medzi najskôr rozpoznané a klasifikované. Možno zovšeobecniť, že ide o skupinu porúch, ktoré majú v popredí patologickú náladu a periodický priebeh. Rozpoznávame na základe patologicky vyhrotených polárnych emócií (smútok – radosť) depresívne až melancholické afektívne poruchy na jednej strane, na opačnej strane spektra stojí zase hypománia a mánia. Niektoré zdroje uvádzajú súvislosť medzi afektívnymi poruchami a úzkosťou či panickou poruchou.

Afektívne poruchy rozdeľujeme na depresívne poruchy (ojedinelá unipolárna alebo rekurentná depresívna porucha), bipolárne afektívne poruchy, trvalé poruchy nálady, organické a symptomatické afektívne poruchy. Dôležité je odlíšiť somatický syndróm, larvovanú (maskovanú) depresiu a depresiu s psychotickými príznakmi.

Základom klinického obrazu bipolárnej poruchy je teda prítomnosť u jedného a toho istého pacienta v určitom časovom slede tak manických epizód, ako aj depresívnych epizód. Tieto výkyvy sú sprevádzané nadmernými zmenami nálad, vitality, psychických funkcií, a niekedy dochádza u chorého až k zlyhaniu jeho prirodzeného vykonávania jemu vlastnej sociálnej úlohy. Depresia a smútok nie sú totožné pojmy, pričom rozoznávame viaceré stavy depresie. Na vzniku poruchy sa obvykle podieľajú predispozičné aj precipitačné faktory.

Čo sa týka početnosti výskytu afektívnych porúch diagnostikovaných pri prvej návšteve psychiatra v roku 2010, u pacientov do 14  rokov ide o 38 chlapcov a 41 dievčat. Vo veku od 15 do 19 rokov je to už 122 chlapcov a 212 dievčat, medzi 20 až 29 rokov bolo diagnostikovaných s touto poruchou už 779 mužov a 1167 žien.  V kategórii 30-44 ročných objavili afektívnu poruchu u 1751 mužov a 3183 žien, najvyšší počet novo diagnostikovaných v roku 2010 je medzi 45-64-ročnými – 2568 mužov a až 4817 žien, vyše 65-ročným zistili chorobu  795 mužom a 2113 ženám.

Pridaj komentár