Zamerané na prevenciu

Záujem o interaktívne prednášky pre žiakov a študentov v Centre pomoci LPR. Dvakrát do týždňa sa konajú v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave prednášky zamerané na prevenciu. Tento projekt realizuje Liga proti rakovine ako jednu zo svojich preventívnych aktivít určených mladým ľuďom. Interaktívne prednášky sa konajú každý týždeň vo štvrtok od 8.00 – 11.30 h a v piatok od 8.00 – 13.30 h a sú určené študentom základných a stredných škôl v Bratislave. V rámci svojich aktivít sa Liga proti rakovine venuje nielen onkologickým pacientom a ich rodinám, ale aj mladej generácii. Jednou z aktivít, ako Liga proti rakovine pôsobí na mladú generáciu, sú preventívne prednášky v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave. Druhou je vzdelávanie v rámci Onkologickej výchovy, nepovinného predmetu alebo krúžku na 70 základných a stredných školách v celej SR prebiehajúce od r. 1998.

Cieľom preventívnych prednášok v Centre pomoci LPR na Brestovej ul. 6 v Bratislave-Ružinove, ktoré sa na pravidelnej báze realizujú od minulého roku, je upozorniť mladých ľudí na prevenciu a potrebu zdravého životného štýlu, pretože práve u tejto cieľovej skupiny sa vytvárajú návyky pre ďalší „dospelý život“. Žiaci a študenti sa dozvedia užitočné informácie o zdravom životnom štýle, ale aj informácie o nádorových ochoreniach a vplyvoch, ktoré ich môžu vyvolať, získajú poznatky o možnostiach predchádzania ochoreniu i praktické informácie o komunikácii s onkologickým pacientom.

V tomto roku ponúkla Liga proti rakovine SR prednášky 80 základným a stredným školám na území Bratislavy. Záujem zo strany škôl je výrazný a svedčí o potrebe vzdelávania práve v tejto oblasti. Školy si pre svojich študentov môžu vybrať dva základné okruhy: „Zdravý životný štýl“ a „Fajčenie“.

Tematický okruh „Zdravý životný štýl“ je venovaný všeobecne problematike zdravia, životného štýlu, jeho vzťahu k vzniku onkologických ochorení. Dôležitými témami sú aj výživa, pohybová aktivita, zvládanie stresu ako každodennej súčasti dneška. Záverečná časť sa venuje negatívnym vplyvom fajčenia, pitia alkoholu a užívania nelegálnych drog.

V okruhu „Fajčenie“ sa kladie dôraz najmä na škodlivé následky fajčenia, venuje sa problematike dôvodov, prečo mladí ľudia začínajú fajčiť, problematike zloženia cigaretového dymu, negatívnym účinkom aktívneho i pasívneho fajčenia. Pozornosť sa venuje aj liečbe tabakovej závislosti a dôležitosti prevencie.

Všetky prednášky sú interaktívne a skúsení pedagógovia pri nich využívajú nielen klasický výklad, ale aj dialóg, hru a testy. Podmienkou ich realizácie je neprítomnosť vyučujúceho na prednáškach, čo umožňuje väčšiu otvorenosť študentov, a tým aj možnosť aktívnejšieho pôsobenia voči známym a rozšíreným negatívnym javom, ktoré majú vplyv na vznik onkologických ochorení. Z dôvodu čo najlepšieho priblíženia problematiky viacerým ročníkom sú žiaci a študenti rozdelení na skupiny podľa veku, t. j. samostatne sa konajú prednášky pre 8. a 9. ročníky základných škôl, ako aj pre jednotlivé ročníky (1. až 4.) stredných škôl.

Workshop študentov onkologickej výchovy

Ďalšou pravidelnou aktivitou začlenenou do programu v rámci Týždňa proti rakovine, ktorú Liga proti rakovine organizovala v súvislosti s projektom „Onkologická výchova na školách“, bol trojdňový workshop pre cca 130 študentov a pedagógov z celého Slovenska. Od 15. do 17. októbra boli pre študentov i pedagógov pripravené odborné témy Prevencia proti fajčeniu, Prečo a ako sa chrániť pred slnečným žiarením, Karcinogény v prostredí, Vplyv psychickej záťaže na vznik a priebeh choroby, Malnutrícia. Študenti si zmerali sily a popustili uzdu fantázii pri súťaži s názvom Kampaň. V nej bolo ich úlohou navrhnúť kreatívne stvárnenie preventívnej kampane Ligy proti rakovine a vysvetliť, akým spôsobom by oslovili svojich spolužiakov a okolie, aby bojovali s nezdravými návykmi a upozornili na ich škodlivosť.

Poďakovanie

Fakultná nemocnica v Nitre ďakuje Lige proti rakovine za poskytnutie finančného daru 6 000 eur zo 14. ročníka verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2010. Peniaze boli použité na zakúpenie polohovateľných kresiel pre pacientov ambulantného traktu Oddelenia radiačnej a klinickej onkológie vo FN Nitra.

Pridaj komentár