S Nadáciou SPP sa dobrý projekt nestratí

Nadácia SPP je výnimočný subjekt, ktorý dlhodobo podporuje aktivity smerujúce k zlepšeniu podmienok života v našej krajine. Medzi najsilnejšie odkazy tejto nadácie patrí predovšetkým posilňovanie občianskej spoločnosti. Každoročná finančná či iná podpora najrôznejších projektov je toho najlepším dôkazom. O hlavných ideách a plánoch Nadácie SPP sme sa zhovárali s jej programovou manažérkou Monikou Lackovou.

Mohli by ste našim čitateľom bližšie predstaviť Nadáciu SPP, jej vízie a hodnoty?

„Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002. Jej zakladateľkou je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a.s., ktorá vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti, a poskytuje pomoc ľudom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, ale rovnako o ľudí, ktorí sú znevýhodnení, a potrebujú našu pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu zvyšovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti.

Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne, dlhodobé a inovatívne zmeny.

Hodnoty Nadácie

Zástupcovia Nadácie sa snažia poskytovať pomoc všade tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy, rozvíjať nové postupy a riešenia, s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podporenej aktivity. Nadácia SPP rešpektuje tieto hodnoty:

  • Tradícia

Nadácia SPP svojimi aktivitami prispieva k ochrane tradícií a kultúrnych a duchovných hodnôt.

  • Solidarita

  • Nadácia SPP svojimi aktivitami prejavuje solidaritu s tými, ktorí o podporu žiadajú, a vždy, keď je to možné, s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí.

    Jedinečnosť

  • Nadácia SPP sa snaží byť citlivá voči potrebám rôznych skupín a jednotlivcov v spoločnosti. Život prináša rôzne problémy a výzvy. Nadácia ich priamo reflektuje a prispieva k ich riešeniu. Naša citlivosť k problémom a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia.“

Našich čitateľov bude asi najviac zaujímať Program podpory partnerstiev v oblasti „Ochrany zdravia“. Aká je jeho filozofia a špecifický cieľ?

„Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu misie nadácie. Navyše, partnerské projekty majú spoločnú črtu. Svojim zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, príp. modelový charakter vo svojom regióne, a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. Do Nadácie SPP môžu predkladať projekty organizácie, ktoré realizujú aktivity v definovaných prioritných témach. Tieto projekty sú posudzované Správnou radou nadácie.

Príklad podporeného projektu:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – Bezpečná anestézia

Prístroj cerebrálny/somatický oximeter umožňuje sledovať a zaznamenávať v reálnom čase zmeny okysličovania v jednotlivých orgánoch, hlavne v mozgu, ale i v kostrovom svale. Tento sledovaný parameter je kruciálny pri poškodení mozgu, pri traume, nádore či krvácaní, ako aj ostatných stavoch, ktoré spôsobujú poruchy zásobenia mozgu kyslíkom. Ide o neinvazívnu metódu, ktorá poskytuje túto informáciu bez poškodenia kožného či slizničného krytu.“

Koľko a akých projektov ste v tejto oblasti naposledy podporili?

„V roku 2011 sme v téme Ochrana zdravia zatiaľ podporili 14 subjektov, v celkovej sume 518 462 EUR. Naša podpora smerovala najmä do nemocníc, na zakúpenie rôznych medicínskych prístrojov, ktoré skvalitnia starostlivosť o pacientov. Príkladom podporeného projektu je príspevok pre JIS Detského oddelenia NsP v Považskej Bystrici, ktorý bol využitý na zakúpenie prístrojového vybavenia na monitorovanie vitálnych funkcií detských pacientov, vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť, vzhľadom na ich klinický stav a diagnózu. Najčastejšie ide o závažné ochorenia dýchacieho, kardiovaskulárneho, neurologického a tráviaceho systému, poškodenia zdravia po úrazoch, náhodné či úmyselné otravy, prípadne pooperačné stavy. Projekt je zameraný na zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre deti spádovej oblasti, a tým zníženie rizika poškodenia ich zdravia a možnosť komplexného doriešenia v spádovej nemocnici oblasti Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Ročne je hospitalizovaných na uvedenom pracovisku cca 200 detí.“

V rámci Programu podpory partnerstiev v roku 2010 ste v oblasti „Ochrana zdravia“ rozdelili sumu v celkovej výške 764.082,- EUR. Ako prebiehalo schvaľovanie týchto projektov a aké boli kritériá výberu?

„Ako som už uviedla, v programe podpory partnerstiev v oblasti „Ochrana zdravia“ je naša podpora zameraná najmä na projekty, ktoré majú celospoločenský dosah. Predložené žiadosti schvaľuje Správna rada nadácie. Odborným garantom v oblasti ochrany zdravia je predseda Správnej rady Nadácie SPP pán profesor MUDr. Ivan Koza, CSc., z Národného onkologického ústavu.“

Prezradíte nám, kedy plánujete vyhlásiť novú výzvu na uchádzanie sa o podporu?

„Téma Ochrana zdravia patrí v Nadácii SPP k prioritným oblastiam a uvedomujeme si dôležitosť podpory nasmerovanej k skvalitneniu starostlivosti o pacientov. Predpokladáme, že ďalšia možnosť uchádzať sa o podporu bude opäť v prvej polovici budúceho roka, keďže balík financií určených na tento rok je už prerozdelený.“

Zaujímavým druhom podpory sú partnerstvá, ktoré Nadácia SPP vytvára. Niektoré z nich sa stali dlhodobými. V oblasti zdravia však žiadne partnerstvo nefiguruje. Je to tým, že sa zatiaľ nenašiel vhodný partner so zaujimavým projektom?

„Práve naopak. Každoročne je v oblasti Ochrany zdravia prerozdelených najviac financií a aj tu sú nadviazané niekoľko rokov trvajúce partnerstvá. Okrem príspevkov na kúpu medicínskych prístrojov a projektov zameraných na skvalitnenie prostredia pacientov sú v oblasti ochrany zdravia podporované aj športové projekty. Zoznam dlhodobých partnerov, aj s popisom podporených projektov, nájdete tu: http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=69&lang=sk#top

Pridaj komentár