Prihlásenie do zdravotnej poisťovne: Keď sa vraciate zo zahraničia

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Pracovaližili ste v zahraničí?

Platili ste si tam aj zdravotné poistenie?

Teraz sa však situácia zmenila a plánujete návrat na Slovensko?

V týchto náročných týždňoch mnohí zvažujú návrat do rodnej krajiny, ktorá nám predsa len dáva istý pocit bezpečia.

Ďalší zase stratili v cudzine prácu – práve kvôli koronavírusu. S tým sú spojené aj určité „vybavovačky.“

Viete, aká povinnosť vás čaká voči zdravotnej poisťovni?

Do koľkých dní sa musíte prihlásiť v zdravotnej poisťovni?

Aké doklady budete potrebovať?

Zdravotné poistenie na Slovensku, ak prichádzate zo zahraničia

Ak na Slovensku plánujete zostať nielen na dovolenku, ale chcete tu žiť a bývať ako bežný občan, resp. zamestnať sa, čaká vás niekoľko vybavovačiek. V prvom rade – nezabudnite na prihlásenie do zdravotnej poisťovne.

Na Slovensku je zdravotné poistenie povinné pre všetkých občanov, ako aj pre cudzincov, ktorí tu pracujú, podnikajú, prípadne tu požiadali o azyl.

Výhodou je, že návrat zo zahraničia môžete nahlásiť zdravotnej poisťovni aj online. Rovnakou cestou pošlete prihlášku. V čase koronavírusu je to ideálny postup.

Kedy vám vzniká povinné zdravotné poistenie na území SR?

Ak ste v členskom štáte EÚ ukončili (alebo v tretej krajine) zamestnanecký pomer, samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO), alebo dlhodobý pobyt.

Takisto vtedy, ak ste prestali spĺňať podmienky pre nezaopatreného rodinného príslušníka (NRP).

Ktoré krajiny patria medzi členské štáty ÉU:

 • Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko.
 • Štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island.
 • Švajčiarska konfederácia.

A čo sú to „tretie krajiny“? Sú to všetky ostatné štáty, ktoré nenájdete v zozname.

Zdroj foto: AdobeStock.com

Dokedy musíte podať prihlášku v zdravotnej poisťovni?

Zmenu situácie, teda návrat na Slovensko, ste povinní oznámiť zdravotnej poisťovni do 8 dní. Do tohto termínu zašlite prihlášku do zvolenej zdravotnej poisťovni, vrátane potrebných dokladov. A ktoré sú to?

Všetko závisí od toho, či ste boli v zahraničí ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ste prestali spĺňať podmienky pre nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Boli ste zamestnaní?

V prvom rade – predložte doklad o zániku zamestnania v zahraničí, s jasne vyznačeným dátumom. K tomu priložte doklad o zániku zdravotného poistenia v inom štáte (buď v rámci EÚ, alebo mimo nej).

Pôsobili ste v zahraničí ako SZČO?

Predložte doklad, ktorý potvrdzuje dátum zániku samostatnej zárobkovej činnosti v cudzine. Ak ste pracovali mimo EÚ, predložte doklad o zániku zdravotného poistenia v „treťom štáte“.

Prestali ste spĺňať podmienky pre nezaopatrených rodinných príslušníkov?

V prvom rade predložte rodný alebo sobášny list. Ďalej si pripravte doklad, ktorý preukazuje nezaopatrenosť, a potom aj doklad o zániku zdravotného poistenia nositeľa, resp. nezaopatreného rodinného príslušníka v inom členskom štáte EÚ (alebo mimo EÚ).

prihlásenie-do-zdravotnej-poisťovne-do-8-dní
Zdroj foto: AdobeStock.com

Kto je považovaný za nezaopatreného rodinného príslušníka:

 • nezaopatrené dieťa,
 • manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku,
 • manžel alebo manželka, ktorá sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do 6 rokov,
 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a nepoberá dávku v nezamestnanosti,
 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť, a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok,
 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je invalidná, a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,
 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je samoplatiteľom,
 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je nezaopatreným dieťaťom.

Aké doklady zdravotné poisťovne akceptujú?

Zamestnanci

Pracovná zmluva (s dátumom ukončenia pracovného pomeru), dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď (potvrdená zamestnávateľom). Ďalšie: všetky potvrdenia od zamestnávateľa, zápočtový list, výplatná páska, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár, resp. prenosné dokumenty, ktoré potvrdzujú zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108 atď), iné potvrdenia o zdravotnom poistení (vydané zdravotnou poisťovňou).

SZČO

Potvrdenie o ukončení SZČ, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia. Ďalšie: formulár, resp. prenosné dokumenty, ktoré potvrdzujú zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108 atď.), iné potvrdenia o zdravotnom poistení (vydané zdravotnou poisťovňou).

Bydlisko v inom členskom štáte

Doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár, resp. prenosné dokumenty, ktoré potvrdzujú zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108 atď.), iné potvrdenia o zdravotnom poistení (vydané zdravotnou poisťovňou).

Zdroj foto: AdobeStock.com

Využite online pobočku Union ZP!

Všetky povinnosti voči zdravotným poisťovniam si po návrate zo zahraničia vybavíte klasicky na kontaktných miestach. S Union ZP však môžete komunikovať aj elektronicky. Využijete preto služby pohodlnej Online pobočky Union ZP.

Od 5. marca 2020 už môžete prihlášku do ZP Union podpísať aj elektronicky. Potrebujete na to aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom – takzvanú elektronickú identifikačnú kartu (eID klient).

Online prihlášku nájdete tu: https://www.union.sk/online-prihlaska-uzp/#vyber-poistenca.

Informácie ohľadom elektronického podpisu nájdete tu: https://www.union.sk/online-prihlaska-s-elektronickym-podpisom.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Zdroj: union.sk

Pridaj komentár