OTS: Respiračná alergia: Európa vyzýva na prijatie opatrení

Respiračná alergia: Európa vyzýva na prijatie opatrení Bratislava

16. januára (TASR-OTS) – Vzhľadom na to že počet Európanov trpiacich respiračnými alergiami, ako je alergická nádcha a astma, je značný – v súčasnosti ide o vyše 150 miliónov pacientov, pričom prognózy na nasledujúce desaťročie hovoria o viac ako 250 miliónoch pacientov1 – sa na európskej úrovni uskutočnili dve významné iniciatívy, ktorých cieľom je vyzdvihnúť závažnosť tohto problému a vyzvať na okamžité kroky. Na jednej strane Európska federácia asociácií pacientov s alergiami a chorobami dýchacích ciest (EFA) prezentovala 22. novembra v Európskom parlamente výsledky prieskumu uskutočneného v 18 európskych krajinách, ktorý načrtol značne znepokojivý obraz aktuálneho stavu liečby tohto ochorenia. Na druhej strane poľské predsedníctvo Rady Európskej únie deklarovalo, že respiračným ochoreniam dá vysokú prioritu a dôraz bude klásť na ich prevenciu a liečbu. Cieľom týchto iniciatív je vytvoriť postup pre zvýšenie informovanosti a tým zmierniť spoločenskú a ekonomickú záťaž spôsobenú respiračnými alergiami.

Respiračná alergia: problém verejného zdravotníctva

Pre mnohých môže byť prekvapením, keď sa o respiračných alergiách hovorí ako o probléme verejného zdravotníctva, ale fakty a číselné údaje sú úplne nevyvrátiteľné. Podľa súčasných odhadov trpí respiračnými alergiami2 zhruba 1 zo 4 obyvateľov Európy, pričom 15 % až 20 % týchto osôb je postihnutých ťažkou formou tohto ochorenia3. Okrem vyčerpávajúcich príznakov súvisí ťažká forma týchto alergií s narušením každodenného života, pretože negatívne ovplyvňuje bežné vykonávanie každodenných aktivít, kvalitu spánku, kognitívne funkcie (pozornosť, pamäť, myslenie), produktivitu práce a má vplyv aj na psychosociálnu pohodu 4,5. Tieto skutočnosti majú nielen výrazný dosah na kvalitu života, kariéru a osobný rozvoj, ale predstavujú aj významnú sociálnu a ekonomickú záťaž pre spoločnosť1. Odhaduje sa, že alergická nádcha a astma majú v Európe každoročne za následok viac ako 100 miliónov zameškaných pracovných dní a dní školskej dochádzky1. Do úvahy treba zobrať priame náklady (na hospitalizáciu, návštevy oddelenia urgentného príjmu, návštevy lekára, ošetrovateľské služby, použitie sanitiek, liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky, vyšetrenie krvi a diagnostické vyšetrenia atď.) súvisiace s chronickými ochoreniami miliónov pacientov. A predsa, ako uvádza EFA6, „aj napriek významnému vplyvu, ktorý toto ochorenie na jednotlivca aj na celú spoločnosť má, sú respiračné alergie opomínané a podceňované a široká verejnosť si nie je vedomá faktu, že ide o skutočné ochorenie“.

Projekt EFA zameraný na respiračné alergie6: Zvýšenie informovanosti a zmiernenie záťaže

Výsledky prieskumu EFA, ktorý podporila aj spoločnosť Stallergenes v rámci partnerstva v štvorročnom „Projekte alergia“, boli 22. novembra 2011 prezentované v Európskom parlamente. Prieskum uskutočnili v roku 2011 v 18 európskych krajinách7 a jeho závery načrtli značne chmúrny obraz existujúceho stavu riešenia respiračných alergií z hľadiska prevencie a liečby. Dôsledkom bola výzva na uskutočnenie krokov, ktoré zvýšia informovanosť pacientov a zdravotníckych pracovníkov o alergickej nádche, podporia zavedenie lepšej prevencie a stanovenie včasnej diagnózy s následnou lepšou liečbou. Ako vyplýva z výsledku prieskumov, zásadný problém spočíva v tom, že vlády, zodpovedné osoby, zdravotnícki pracovníci a často ani samotní pacienti si plne neuvedomujú záťaž, ktorú respiračné alergie predstavujú. Pacienti a dokonca niektorí zdravotnícki pracovníci podceňujú dosah príznakov a riziko zdravotných komplikácií. Respiračné alergie sú často nedostatočne diagnostikované – v Európe je to až 45 % všetkých prípadov alergie8, čo prirodzene bráni pacientom postihnutým alergiou v prístupe k vhodným liečivým prípravkom a zodpovedajúcej liečbe tohto ochorenia. Výsledky zároveň ukazujú, že v mnohých krajinách chýbajú jednoznačné informácie o alergiách, a to predovšetkým o ťažkých formách tohto ochorenia, a nie sú k dispozícii vhodné lieky a liečebné opatrenia. Podľa výsledkov prieskumu EFA nie je dostupnosť liečivých prípravkov v mnohých krajinách z dôvodu odlišnej zdravotnej politiky a úhrad zdravotnej starostlivosti zďaleka optimálna. Napríklad alergénová imunoterapia, čo je jediná liečba, ktorá môže modifikovať príčinu ochorenia predovšetkým u pacientov trpiacich strednou až ťažkou formou, je hradená iba v niekoľkých krajinách. Je to dané aj nízkou informovanosťou niektorých zdravotníckych pracovníkov, a to predovšetkým tých v prvej línii. Výsledky zároveň ukazujú, že rastú požiadavky na počet alergiológov a počet alergiologických diagnostických a liečebných centier, aby sa uľahčilo včasné odosielanie pacientov k odborníkom a zabezpečenie dostupnosti liečby. V mnohých krajinách je počet alergiológov vzhľadom na počet alergických pacientov skutočne príliš nízky a naďalej klesá. Účinná liečba respiračných alergií je zásadná pre zlepšenie kvality života pacientov, i ako prevencia vzniku závažnejších ochorení. EFA vyzvala rozhodujúcich politických činiteľov, aby zabezpečili, že respiračné alergie uznajú za skutočné a závažné ochorenie, ktoré predstavuje značnú záťaž pre jednotlivca a spoločnosť, aby podporili národné programy zamerané na respiračné alergie a dali vysokú prioritu prevencii, liečbe a kontrole respiračných alergií, čo môže viesť k značnému obmedzeniu nákladov. Okrem toho je podľa EFA úplne nevyhnutné podporovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v alergiológii, aby sa zlepšilo stanovenie presnej a včasnej diagnózy. „Dúfajme, že táto iniciatíva podporí realizáciu jednotnej politiky na európskej úrovni a že napomôže zvýšiť informovanosť o respiračných alergiách predovšetkým v Slovenskej republike, čo je z dlhodobého hľadiska nevyhnutné pre zlepšenie života pacientov s alergiami a pre zmiernenie príslušnej záťaže,“ poznamenal alergiológ prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

Poľské predsedníctvo Rady Európskej únie: skvalitnenie prevencie a liečby respiračných ochorení u detí

Od júla 2011 stálo Poľsko v čele Rady Európskej únie a v priebehu tohto obdobia dalo vysokú prioritu prevencii a liečbe respiračných ochorení v rámci zdravotníckeho programu Rady s cieľom skvalitniť zdravie v celej EÚ9. Táto iniciatíva, prvá svojho druhu v oblasti respiračných alergií, bola realizovaná s cieľom prekonať problémy ochorení súvisiacich s týmito alergiami a zdôrazniť dôležitosť prevencie. Významnými míľnikmi programu poľského predsedníctva boli dve konferencie, na ktorých sa v Poľsku zišli zástupcovia Európskej komisie, Rady Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie, poprední odborníci z medzinárodných a národných vedeckých asociácií a nevládnych organizácií. Účastníci konferencie sa zamerali na vysoký výskyt alergických ochorení a astmy, súvislosť medzi alergiou a astmou a vplyv na pacientov a spoločnosť. Varšavská konferencia zdôraznila, že „alergia a astma patria medzi najčastejšie chronické ochorenia detí a počet ľudí postihnutých alergiami sa počas niekoľkých nasledujúcich rokov vyrovná počtu zdravých obyvateľov10.“ Predpokladá sa, že to povedie k „prijatiu spoločných opatrení členskými štátmi, čo zlepší zdravotný stav detí a mládeže“7. Tieto dve iniciatívy zreteľne vyzývajú na okamžité kroky s cieľom uznať respiračné alergie za problém verejného zdravotníctva a zodpovedajúcim spôsobom ich riešiť. Vzhľadom na sociálny a ekonomický dosah na pacientov a na spoločnosť je nutné zvýšiť nielen informovanosť politických činiteľov EÚ, ale aj informovanosť na úrovni jednotlivých štátov, pretože liečba respiračných alergií vyžaduje oba prístupy, potvrdzuje EFA.

Kontakt:
PharmDr. Jana Řimáková, Ph.D. 
Stallergenes CZ, s.r.o. 
Belgická 20, 120 00 Praha 2 
Email: jrimakova@stallergenes.cz 
Tel.: +420 222 510 778

Pridaj komentár