NCZI pripravilo zjednodušenie elektronického hlásenia onkologických ochorení

Zhubné nádory predstavujú druhú najčastejšiu príčinu úmrtí v SR. Ich liečba je interdisciplinárna, odborne a ekonomicky náročná. Aj z týchto dôvodov bolo povinné hlásenie zhubných nádorov na Slovensku, ako aj v bývalom Československu zavedené už v roku 1952. Samotný register vznikol ako populačný register v roku 1976, pričom spracovával údaje spätne od r. 1968. Úlohou registra je viesť doživotnú, dlhodobú evidenciu onkologických pacientov zo Slovenskej republiky, dopĺňať údaje o chorom a jeho chorobe, s rešpektovaním medzinárodne akceptovaných klasifikačných systémov.

Pracovné stretnutie stálej komisie pre register pacientov s onkologickým ochorením (NOR) sa uskutočnilo 16.2.2012. Zasadnutie inicioval Ing. Andrej Orban, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Dôvodom stretnutia bolo najmä zistenie, že sa znížil počet hlásení z odborného terénu. Pri potrebe dohľadať vysoké % hlásení narastá sklz v spracovaní a hrozí zníženie vypovedacej sily registra. Napriek tomu v roku 2011 NCZI proaktívne reorganizovalo a zvýšilo kapacitu na odborné spracovanie vstupov z terénu. Zánikom poliklinických onkologických oddelení chýba koordinátor zberu a ďalšieho spracovávania hlásení, ktorý by ich v teréne zbieral, triedil a odosielal na ďalšie spracovanie do registra. Disciplinovanosť odosielania onkologických hlásení má klesajúcu úroveň,  čo má vplyv na kvalitu zberu a spracovania vybraných epidemiologických a klinických údajoch o pacientoch s onkologickými ochoreniami, údaje o zomretých pacientoch a doby prežívania. Najväčšie problémy so zasielaním onkologických hlásení sú na strednom Slovensku. Ideálnym vstupom pre onkologický register by bol výsledok histologického vyšetrenia z patologických pracovísk. Zapojenie patológov do programu prisľúbil štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Doc. MUDr. J. Porubský. Podľa prof. Sirackej sú výstupy NOR významným prvkom pri realizovaní plánovaných aktivít Ligy proti rakovine. Preto aj ona apelovala, aby bola do budúcna zachovaná kontinuita zberu a kvality výstupov.

Andrej Orban prezentoval víziu registra a jeho miesto v elektronickom programe eHealth. Cieľom je zjednodušenie a elektronizácia zberu dát prostredníctvom web rozhrania, informatizácia procesov a služieb v systéme zdravotníctva z verejných zdrojov.  NCZI pripravilo elektronickú hlásenku, ktorá má zjednodušiť vypĺňanie údajov. Konsenzuálny výstup je plánovaný do konca februára. Zber pre register by mal prebiehať online na pozadí nemocničného informačného systému. Lekár by nemal byť zaťažený zvlášť vypisovaním hlásení pre registre a štatistické zisťovania.

Register zbiera, analyzuje a štatisticky vyhodnocuje výskyt zhubných nádorov v celej SR a realizuje epidemiologické štúdie. Analýzy i štúdie zachytávajú distribúciu, rozsah a vývoj ochorení na zhubné nádory a úmrtí na tieto ochorenia. Zároveň naznačujú vývoj, ako aj možné príčinné a sprievodné faktory ich vzniku. Údaje majú charakter zdravotnej dokumentácie. Jeho databáza nie je určená pre prístup k individuálnym údajom o nositeľovi registrovaného ochorenia, a to ani kvôli informácii pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, individuálne posudzovanie správnosti diagnostických a liečebných postupov, pre sledovanie individuálnych rizík vyplývajúcich z vonkajšieho prostredia alebo správania sa pacienta.

Pridaj komentár