M. Lacková: Spájame ľudí s dobrým srdcom

Pracuje v občianskom združení C.A.R.D.O., ktoré sa profiluje na Národné dobrovoľnícke centrum. Jeho poslaním je rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí. Zviditeľňujú dobrovoľníctvo (Dni dobrovoľníctva), oceňujú dobrovoľníkov na celoslovenskej úrovni (Dobrovoľník/dobrovoľníčka roka), vyhľadávajú ďalších (napr. akcia Tvoja denná dávka dobrovoľníctva). Realizujú akreditované školenie MŠ SR a vysielajú dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Sieťujú organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi. Sú členmi CEV (Centrum Europeen du Volontariat Buxelles), FKI (Fóra kresťanských inštitúcii), PMVRO (Platformy mimovládnych rozvojových organizácii – pozorovatelia). Rozhovor nám poskytla projektová manažérka C.A.R.D.O. Mária Lacková.

 

Vytvárate dobrovoľníkom zázemie – čo vás k tomu motivuje?

Sama som dobrovoľníčkou viac ako 20 rokov v kresťanských organizáciách. Je to práca s deťmi, mladými,  a práca pre misijné krajiny (rozvojové a menej rozvinuté krajiny). Tiež som potrebovala zázemie, a aj stále potrebujem. Svojimi skúsenosťami motivujem ľudí, aby sa zapojili do dobrovoľníctva, alebo aby tí, čo už v ňom sú, rozvíjali svoje dary, ktoré majú – aby robili dobro pre druhých.

Komu poskytujete servis?

Servis poskytujeme organizáciám, ktoré majú dobrovoľníkov, hľadajú dobrovoľníkov a zviditeľňujú svoje aktivity. Ale tiež pre verejnosť, a všetky vekové kategórie, ktoré sa chcú stať dobrovoľníkmi.

Poviete nám niečo z histórie dobrovoľníctva na našom území?

Prvé historické zmienky na našom území boli v období stredoveku a osvietenstva, keď vznikali rôzne spolky. Väčší rozvoj dobrovoľníctva bol po roku 1989.

Je dobrovoľníctvo na Slovensku uzákonené?

Na Slovensku máme od 1.12.2011 účinný Zákon č. 46/2011 Z.z. o dobrovoľníctve, ktorý zavádza pojem dobrovoľník, dobrovoľnícka činnosť. Definuje vysielajúcu organizáciu a prijímateľa. Prostredníctvom zmluvy upravuje právne postavenie vysielajúcej organizácie a prijímateľa, a ich povinnosti a odporúčania vo vzťahu k dobrovoľníkovi. Zákon priniesol – v prospech dobrovoľníckych organizácií – možnosť príjmu z asignovanej 2 %, aj na náklady v rámci dobrovoľníckej činnosti, teda na jej organizovanie. Ďalej upravuje zákon o dani z príjmov tak, že umožňuje dobrovoľníkom, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín, asignovať 3 % dane z príjmu. Obce môžu poskytnúť daňovú výhodu dobrovoľníkov, resp. zníženie alebo oslobodenie od dane či poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to v prípade, že dobrovoľníci vykonávajú činnosť v prospech obce. Zákon upravuje aj Zákonník práce – umožňuje dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom na uvoľnenie zamestnanca z práce, bez náhrady mzdy, za účelom vykonávania dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľníci sa môžu aktívne zapojiť aj do verejnej správy.

C.A.R.D.O. je vysielajúca a hosťujúca organizácia v programe Európska dobrovoľnícka služba. Čo je hlavným poslaním tohto programu?

Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi, a umožniť im tak skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS môže pomôcť mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti, a podporiť tak ich osobnostný, ako aj profesionálny rast.

Stáva sa, že niekto začína v organizácii ako dobrovoľník, a neskôr mu ponúknu prácu na zmluvu?

Áno, stáva sa, že v organizácii začínajú ako dobrovoľníci, a neskôr sa zamestnajú v danej organizácii, alebo v inej. Je to najideálnejší spôsob. Dobrovoľník má skúsenosti, zručnosti z danej problematiky, no výborná je aj skúsenosť firemného dobrovoľníka, ktorý sa potom zamestná v organizácii. Aj v treťom sektore je nevyhnutné, aby mali zamestnanci skúsenosti z tretieho sektora, komerčnej sféry, či zo štátnej správy. Avšak v treťom sektore je málo takýchto zamestnancov. V každom sektore je možné nadobudnúť určité pracovné skúsenosti a zručnosti, ktoré sú použiteľné v organizácii.

Existuje štatistika, koľko máme aktívnych dobrovoľníkov na Slovensku?

Na Slovensku neexistujú presné štatistiky, koľko je u nás dobrovoľníkov. V rámci Európskeho roka dobrovoľníctva bol v roku 2011 urobený prieskum „Dobrovoľníctvo – keď pomoc baví a zábava pomáha“, kedy boli respondentom kladené otázky na formálne a neformálne dobrovoľníctvo, či zapájanie sa všetkých vekových kategórii do rôznych oblastí dobrovoľníctva. Bližšie informácie získate na: http://www.dobrovolnictvo.sk/publikacie.

Viete o dobrovoľníkoch, ktorí sa venujú pacientom?

Osobne poznám dobrovoľníkov, čo sa venujú pacientom – onkologickým, nevidiacim, postihnutým autizmom… Sú to nadšenci s veľkým srdcom… Veľmi trpezliví, komunikatívni, entuziastickí. Majú odborné skúsenosti (absolvovali školenia), a majú pravidelnú supervíziu, aby nevyhoreli. Dobrovoľníctvo považujú za svoje poslanie, životný štýl. Obdivujem týchto dobrovoľníkom, a veľmi si ich vážim.

Máte povedomie o pacientskych organizáciách?

Prvé, čo mi napadlo, je organizácia „Liga proti rakovine“, ktorá má viacero dobrovoľníkov.

Aké projekty aktuálne pripravujete?

Momentálne pripravujeme viaceré projekty. Najbližšie budeme mať okrúhle stoly v Nitrianskom, Bansko-Bystrickom a Žilinskom kraji, v rámci projektu „Rozvoj zručnosti prostredníctvom dobrovoľníctva, ich hodnotenie a využitie ako cesta k zamestnanosti“. Cieľom pracovných stretnutí sú témy: zvyšovanie povedomia o dobrovoľníckej činnosti, skúsenosti z praxe, význam dobrovoľníctva v podpore zamestnanosti, rozvoj zamestnancov a firemná filantropia. Prítomní budú diskutovať s poslankyňou európskeho parlamentu Annou Záborskou. Okrúhle stoly sú z jednou aktivít projektu. Na predchádzajúcich okrúhlych stoloch v iných krajoch diskutovala zo zúčastnenými europoslankyňa Katarína Neveďalová. Okrem o.z. C.A.R.D.O. sú do partnerstva zapojené dobrovoľnícke organizácie zo Slovenska, z Česka, Rumunska, Slovinska, Nemecka, Veľkej Británie a Malty. Hlavným cieľom projektu je zdôrazniť význam dobrovoľníctva ako prostriedku rozvoja zručností a pracovných možností, zvýšiť povedomie zamestnávateľov o hodnote dobrovoľníctva a podporiť zamestnateľnosť dobrovoľníkov. Projekt bol finančne podporený v rámci európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.

V máji 2013, v rámci projektu „Dobrovoľníctvo – nový základ starého priateľstva“, prebehnú seniorské výmeny: zo Slovenska vycestujú šiesti seniori (50+) do Českej republiky na 3-týždenný dobrovoľnícky pobyt, z Českej republiky k nám prídu šiesti seniori (50+) na rovnaký pobyt. Obidve skupiny budú „dobrovoľničiť“ v sociálnych zariadeniach. Dobrovoľníci sa následne aktívne zapoja do Dní dobrovoľníctva v septembri, a budú prebiehať prezentácie o ich dobrovoľníckej činnosti. Projekt bol finančne podporený v rámci európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig – seniorské výmeny.

Aktívne sme začali už aj s prípravami 5. ročníka „Dní dobrovoľníctva“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 20.–21.9.2013 na celom území Slovenska. Cieľom je zviditeľnenie myšlienky dobrovoľníctva, zapojenie sa čo najväčšieho množstva organizácii, verejnosti do dobrovoľníckych aktivít. Začiatkom apríla sme začali pripravovať VI. ročník oceňovania dobrovoľníkov/dobrovoľníčok na celoslovenskej úrovni –  v rámci projektu „Dobrovoľník/dobrovoľníčka roka 2013“ , ktorý sa uskutoční v decembri, pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Miroslava Lajčáka.

Z publikačnej činnosti pripravujeme elektronickú publikáciu „Zdieľanie metód propagácie a uznávania dobrovoľníctva“, so skúsenosťami nielen od nás, ale aj zo Slovinska, z Gruzínska a Moldavska, ktorá bude zverejnená na www.dobrovolnictvo.sk. Publikácia bude v 5 jazykových mutáciách (zúčastnených krajín) a v angličtine. Projekt je finančne podporený IUVENTOU –  Mládež v akcii. V projekte „Dobrovoľníctvo a verejná služba v obci – ako na to?“ prebehne zozbieranie 10 pozitívnych príkladov zo Slovenska: z miest a obci, ktoré spolupracujú s dobrovoľníkmi a organizáciami. Bližšie informácie o našich projektoch a dobrovoľníctve nájdete na www.cardo-eu.net, www.dobrovolnictvo.sk a www.facebook.com/dobrovolnictvo.sk.

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár