INEKO predstavuje analýzu: Zodpovedne za novú nemocnicu

Bratislava, 25. septembra – Obstarať novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave formou PPP, nemusí byť najvýhodnejšie.

V kľúčovom teste hodnoty za peniaze má štúdia uskutočniteľnosti vážne nedostatky, ktoré skreslili výsledok v prospech PPP.

Ministerstvo, ktoré sa na tento výsledok odvoláva, by malo čo najskôr zabezpečiť opravený prepočet. Je tiež potrebné riadne vysvetliť dôvody nevyužitia lokality Rázsochy, vykonať analýzu, ktorá porovná prínosy i riziká umiestnenia veľkej nemocnice do oboch možných lokalít, a na jej základe vybrať vhodnejšiu. To sú hlavné závery analýzy, ktorú v strede tohto týždňa zverejnil inštitút INEKO.

V štúdii uskutočniteľnosti došlo – pre nevhodnú aplikáciu staršej britskej štúdie Mott MacDonald 2002 – k neúmernému zvýhodneniu PPP variantu, a to prostredníctvom ocenenia a alokácie rizika prekročenia investičných výdavkov (+38 % pri tradičnom obstarávaní, +0 % pri variante PPP). Použitý postup je však v rozpore so slovenskou metodikou, domácimi skúsenosťami i britskou praxou, na čo analýza ponúka viaceré dôkazy.

Zodpovedne za novú nemocnicu peniaze

Ďalším významným faktorom v prospech PPP bolo uvažované zníženie osobných nákladov v prípade realizácie PPP až o štvrtinu (cca o 20 mil. eur ročne). S tým výrazne kontrastujú novšie vyjadrenia, naznačujúce, že štát sa postará aj o zamestnancov, ktorých koncesionár novej UNB nebude potrebovať.

Je teda otázne, či sa podarí dosiahnuť pre verejné financie úspory v rozsahu, aký predpokladala štúdia. Aj toto riziko je potrebné riadne posúdiť, oceniť a zahrnúť do opraveného výpočtu hodnoty za peniaze.

Z hľadiska výberu polohy nemocnice, stále chýba zverejnenie jasných dôvodov, prečo bola vylúčená lokalita Rázsochy. Možnosť výstavby novej UNB v tejto lokalite, by mala byť zodpovedne posúdená. Vrátane špecifikácie a ocenenia rizík a benefitov, a to pre obidve pôvodne zvažované lokality – teda pre Rázsochy, i Patrónku.

INEKO nespochybňuje potrebnosť novej nemocnice

Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB) je svojou veľkosťou a významom najdôležitejšou nemocnicou na Slovensku. Vzhľadom na zastaranosť a prevádzkovú neefektívnosť objektov, v ktorých nateraz pôsobí, INEKO potrebu novej nemocnice nespochybňuje.

Inštitút však cíti ako svoju povinnosť, poukázať na viaceré nezrovnalosti a nejasnosti, ktoré boli identifikované v štúdii uskutočniteľnosti, a ktoré zostali nevysvetlené aj po opakovanej komunikácii o týchto nálezov s ministerstvom zdravotníctva. Stavba novej nemocnice by mala byť výsledkom zodpovedných rozhodnutí, vyvodených z neskreslených informácii a analýz.

Zodpovedne za novú nemocnicu

Analýza INEKO nestojí na subjektívnych názoroch – nálezy sú overiteľné, a vyplývajú najmä z porovnania štúdie uskutočniteľnosti so zdrojmi, na ktoré sa štúdia odvoláva, so záväznou metodikou a s príkladmi podobných štúdií zo zahraničia.

Okrem odporúčania opakovaného prepočtu výhodnosti jednotlivých variantov, analýza tiež poukazuje na zásady, ktoré by pri korektnom posúdení mali byť dodržané. A to nielen pri aktuálnych, ale aj prípadných ďalších zvažovaných PPP projektoch.

Vzhľadom na závažné pochybenia v spôsobe stanovenia predpokladov a samotnom výpočte hodnoty za peniaze, o ktorý sa rezort zdravotníctva i vláda SR opierajú, je nutné zabezpečiť v blízkej dobe opravený a nezávislý prepočet. Obmedziť sa na aktualizáciu pôvodného výpočtu – na základe ponúk, ktoré uchádzači predložia –, sa vzhľadom k závažnosti zistených nedostatkov javí ako nedostatočné.

Kto sa podieľal na analýze

Analýza je súčasťou projektu Zvyšovanie transparentnosti v aktuálnych PPP projektoch a dopravných tendroch, ktorý finančne podporil Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.

Analýza bola vypracovaná aj s podporou Zastúpenia Nadácie Konrada Adenauera na Slovensku.

Za nefinančnú pomoc pri príprave analýzy INEKO ďakuje Nadácii Zastavme korupciu.

Upozornenie

Riaditeľ INEKO, Peter Goliaš, pôsobí na čiastočný úväzok ako konzultant španielskej spoločnosti Ribera Salud, ktorá je účastníkom PPP tendra na novú nemocnicu v Bratislave.

Z tohto dôvodu sa Peter Goliaš nepodieľal na zostavení tejto analýzy, ani nezasahoval do jej textu.

Viac informácií k analýze:

Ján Kovalčík, analytik INEKO, kovalcik@ineko.sk

Marian Jánoš, spolupracovník INEKO a Nadácie Zastavme korupciu, marian.janos@gmail.com

Zdroj: INEKO

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár