Flavin 7 v doplnkovej terapii

Spolu s kardiovaskulárnymi patria nádorové ochorenia k najčastejším príčinám smrti vo vyspelých krajinách. Od roku 1975 do roku 2000 vzrástol ich počet v celosvetovom meradle z 5,9 milióna na 10 miliónov a predpokladá sa, že v r oku 2 020 to bude 15 miliónov.

Aj napriek nesporným pokrokom v diagnostike a terapii nádorových ochorení nedošlo k výraznému poklesu mortality pri väčšine nádorov, a čoraz naliehavejšie sa vynára potreba nových stratégií na kontrolu nádorových ochorení. Jednou z možných alternatív je príjem dostatočného množstva rastlinných antioxidantov vo forme nutričných doplnkov, medzi ktorými zastáva významné miesto klinicky testovaný flavonoidový koncentrát Flavin 7. Unikátny extrakt zo siedmich druhov ekologicky dopestovaného tmavého ovocia stredoeurópskeho regiónu, ktorý je na Slovensku dostupný vo väčšine lekární, nie je všeliek. Podľa prof. MVDr. Jána Mojžiša, CSc., z Ústavu farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika sa však v klinických štúdiách potvrdili pozitívne účinky tohto prípravku na zdravie pacientov s chronickými ochoreniami. Prof. Mojžiš tak komentoval výsledky 6-mesačnej aplikácie prípravku pacientom s onkologickými, srdcovo-cievnymi a inými chronickými ochoreniami.

Experimenty a klinické skúšky s flavonoidovým koncentrátom pokračujú, a predbežné výsledky podľa prof. Mojžiša naznačujú, že Flavin 7 by mohol zlepšiť aj terapeutický efekt u onkologických pacientov, ktorým je produkt podávaný popri klasickej protinádorovej terapii. V experimentoch mal Flavin 7 cytostatický účinok pri nádorových bunkách; v pokusoch na myšiach sa potvrdila jeho schopnosť brániť aktivácii onkogénov aj pri súčasnej aplikácii veľmi silných karcinogénov. Výsledky posledných experimentov s Flavinom 7, ktoré sa vykonali na Ústave farmakológie LF UPJŠ v Košiciach pod vedením prof. Mojžiša, poukazujú na možnosť ovplyvňovať rast nádorov aj iným mechanizmom. Flavin 7 bránil tvorbe vyživujúcich ciev k nádorovým bunkám. „Flavin 7 kompletne blokoval tvorbu mikrokapilár – aj v koncentráciách 50-násobne nižších, ako boli cytotoxické koncentrácie pre endotelové bunky,“ sumarizoval výsledky experimentov uznávaný košický farmakológ.

Z výsledkov klinických štúdií vyplýva, že Flavin 7, užívaný ako doplnková terapia k štandardnej protinádorovej terapii, redukoval nežiaduce účinky terapie (napr. toxické poškodenie srdca a pečene), znižoval bolestivosť u pacientov s kostnými metastázami a priaznivo vplýval na náladu pacientov. Pacienti užívajúci Flavin 7 prežívali dlhšie a s vyššou kvalitou života ako pacienti bez Flavinu 7. Z experimentov na myšiach vyplýva, že preventívne podanie Flavinu 7 by mohlo viesť ku zníženiu rizika vzniku ťažkých infekcií, zapríčinených chemoterapeutikami indukovanou neutropéniou. Podobný účinok bol dokumentovaný aj u onkologických pacientov, u ktorých súčasná aplikácia Flavinu 7 viedla po ukončení protinádorovej terapie k výrazne rýchlejšej úprave počtu krvných elementov než u pacientov, ktorí Flavin 7 nedostávali. Mnohé klinické štúdie potvrdili výnimočné protinádorové vlastnosti prírodných flavonoidov, ktoré sa môžu využiť v prevencii, ale aj v doplnkovej terapii nádorových ochorení.

Pridaj komentár