Dohoda medzi Národným inšpektorátom práce a členmi tripartity

(Zdroj foto: Národný inšpektorát práce)

Bratislava, 30. januára – Do platnosti vstupuje významná Dohoda medzi Národným inšpektorátom práce (NIP) a členmi tripartity. Bola podpísaná dnes, účinnosť nadobudne od 1. 2. 2018.

NIP uzatvoril túto dohodu s Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ) a s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). Jej cieľom je zlepšenie ochrany zamestnancov pri práci, a to úpravou spolupráce všetkých strán dohody vo vybraných oblastiach.

Čo obsahuje dohoda medzi NIP a členmi tripartity

Dohoda sa zameriava predovšetkým na oblasti ochrany práce – bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), pracovnoprávne vzťahy, nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.

Ako uviedol generálny riaditeľ NIP, Ing. Karol Habina, dohoda je predpokladom k dosiahnutiu spoločného cieľa: „Podpísanie tejto dohody vnímam ako veľmi významný krok k účinnej ochrane práv, života a zdravia zamestnancov, čo je predpoklad k úspešnosti a spokojnosti zamestnávateľov. Systematickou spoluprácou a konštruktívnou komunikáciou vieme predísť nezrovnalostiam v procese legislatívnych návrhov, efektívne presadzovať preventívne nástroje, ale aj koordinovať dôstojné reprezentovanie našej krajiny v zahraničí. Teším sa na spoluprácu a verím, že budeme schopní presadiť veľa pozitívneho.“ 

Spolupráca bude realizovaná najmä formou pracovných skupín:

  1. Legislatíva – spolupráca na tvorbe právnych predpisov Slovenskej republiky.
  2. Prevencia – propagácia, osveta a mediálna kampaň.
  3. Vzdelávanie – odborné a celoživotné.
  4. Výmena informácií z účasti na národných a zahraničných pracovných skupinách, seminároch, konferenciách a iných odborných podujatiach.
  5. Čerpanie štrukturálnych fondov v rámci vhodných operačných programov a odporúčaní na čerpanie týchto fondov.
Dohoda medzi Národným inšpektorátom práce a členmi tripartity 1
Zdroj foto: Národný inšpektorát práce

„Zlepšenie ochrany zamestnancov pri práci je spoločným cieľom zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov, ako aj inšpekcie práce. Spoluprácu v uvedených oblastiach, ktorá má za cieľ efektívne využitie odbornosti zástupcov všetkých strán dohody, vnímame veľmi pozitívne ako krok správnym smerom a veríme, že bude prínosom pre všetky zúčastnené strany,“ uviedol prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Ing. Tomáš Malatinský, MBA.

Veľký prínos vidí v podpísanej dohode aj prezident Konfederácie odborových zväzov SR, Ing. Jozef Kollár: „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je jednou z najvyšších priorít Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Tomuto podriaďujeme aj úlohy odborov, s cieľom eliminovať využívanie neštandardných pracovných vzťahov a pracovné riziká, ktoré z nich vyplývajú. Spoločne so sociálnymi partnermi sa snažíme hľadať vždy tú správnu cestu, aby to bolo v prospech jasných pracovnoprávnych vzťahov a rozvíjania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto trojstranne podpísaná dohoda je dôkazom, že pri realizácii úloh preferujeme sociálny dialóg a spoluprácu na všetkých úrovniach.“

Zúčastnené strany dohody sa zaviazali, že najneskôr do 60 dní od nadobudnutia účinnosti dohody spoločne vypracujú konkrétne podmienky spolupráce, kompetencie, plány činnosti a pomer zastúpenia v jednotlivých pracovných skupinách.

Zdroj: Národný inšpektorát práce

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár