Bezpečnosť pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Zdravotníctvo je vysokoriziková oblasť pre nežiaduce udalosti, ktoré vznikajú najčastejšie pri nesprávnej liečbe. Za nežiaducu udalosť z hľadiska bezpečnosti pacienta sa považuje každá udalosť, ktorá spôsobí neúmyselné poranenie, ujmu, či poškodenie pacienta, čím skomplikuje jeho liečbu, spôsobí hospitalizáciu, práceneschopnosť, alebo predĺži ich celkovú dĺžku, spôsobí finančnú stratu, v najhorších prípadoch smrť, a je spôsobená samotným  poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Pacient je ohrozený nežiaducimi udalosťami vo všetkých úrovniach zdravotnej starostlivosti, vrátane primárnej, sekundárnej, sociálnej, domácej, súkromnej, akútnej, alebo v rámci starostlivosti o chronicky chorých. Pritom platí, že rizikovou skupinou sú najmä pacienti so závažnými ochoreniami a ťažkým zdravotným stavom.

Medzi najčastejšie zistené nežiaduce udalosti patrí výskyt nemocničných infekcií (tzv. nozokomiálnych nákaz) a infekcií operovaných rán (s následnými komplikáciami), dekubity (preležaniny), nesprávne stanovená diagnóza a medikačné chyby (chyby v podávaní liečiv), komplikácie počas anestéziologického výkonu (vrátane pooperačných porúch dýchania – postoperatívne respiračné poruchy), pády  a náhodné poranenia. Bezpečnosť pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je chápaná ako predchádzanie týmto nežiaducim udalostiam, so snahou o minimalizovanie poškodenia pacienta a dosiahnutie kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Bezpečné prostredie je také prostredie, v ktorom je správanie jednotlivca či kolektívu založené na neustálom úsilí o minimalizovanie poškodenia pacienta, ku ktorému by mohlo dôjsť v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Nedostatočná bezpečnosť pacienta predstavuje nielen závažný problém pre verejné zdravie, ale aj závažné zaťaženie pre hospodárske zdroje v oblasti zdravotníctva.

V apríli 2005 bolo Luxemburskou deklaráciou o bezpečnosti pacientov uznané, že prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti je základným ľudským právom, ktoré musí rešpektovať EÚ, jej inštitúcie a občania Európy. Európska komisia vydala odporúčanie o bezpečnosti pacienta, ktoré podporuje zavedenie systémov hlásenia nežiaducich udalostí, a podporuje výskum a hodnotenia bezpečnosti.

Cieľom zavádzania systémov hlásení je zvýšenie bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to dobrovoľným hlásením chýb, omylov a nežiaducich udalostí, ktoré vznikli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Systém zahŕňa hlásenia úrazov, pádov, neúmyselných poškodení bez trvalých následkov, závažných udalostí, ktoré spôsobili smrť, alebo trvalé následky, udalostí súvisiacich s diagnostikou, liečbou a s používaním liekov.

Hlásenia majú slúžiť na získanie relevantných informácií o výskyte nežiaducich udalostí v zdravotníckych zariadeniach a poskytnutie návrhov systémových nápravných opatrení. Vďaka hláseniam sa zníži počet systémových chýb v zdravotníckych zariadeniach a predíde mnohým ujmám na zdraví u hospitalizovaných pacientov.

Pridaj komentár