Eduard Marček: Fundraising je hlavne o vzťahoch

V neziskovom sektore pracuje od roku 1997. Má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých konzultačných a vzdelávacích projektov doma, i v zahraničí. Pri rozvoji fundraisingu sprevádzal domáce i medzinárodné mimovládne organizácie, pracoval na rôznych analytických štúdiách v stredoeurópskom regióne, je autorom viacerých publikácií.

Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO, medzisektorovou spoluprácou a zapájaním firiem do komunity zodpovedného podnikania. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu. Slovensko zastupuje v Európskej fundraisingovej asociácii. O úspešnom fungovaní pacientskych občianskych združení na Slovensku, sa rozprávam s Eduardom Marčekom.

Fundraising. Na úvod si povedzme – čo je, a čo nie je fundraising?

V slovenskom preklade toto slovo znamená získavanie zdrojov. Pod zdrojmi si môžeme predstaviť nielen finančné prostriedky, či hmotné statky, ale aj nehmotné aktíva, ako informácie, know-how, ľudskú prácu alebo čas. Pod fundraisingom teda rozumieme získavanie akýchkoľvek zdrojov pre napĺňanie nášho poslania, alebo realizáciu projektu. Netýka sa to len neziskových projektov. V širšom zmysle sa o fundraisingu dá hovoriť, napríklad, aj pri rozvoji podnikania. Fundraising pritom nie je primárne o peniazoch, získaných aktívach, ale o budovaní vzťahov a nachádzaní priateľov, ktorých v istom momente premeníme na našich podporovateľov.

Ako môže byť úspešná mimovládna organizácia?

V prvom rade si myslím, že treba mať zadefinované jasné poslanie, akú potrebu v spoločnosti organizácia rieši, k riešeniu akého problému svojou činnosťou prispieva. To je kľúč pre úspech vo fundraisingu. Dôležitá je aj efektívna komunikáci, budovanie dôveryhodnej značky, presviedčanie, že činnosť organizácie má zmysel, že prináša nejakú dôležitú zmenu a dopad. Keď je organizácia v tomto presvedčivá, a vytvára si vôkol seba pozitívne vzťahy s dostatočne veľkým okruhom priateľov, či ľudí, ktorí majú z jej činnosti úžitok, potom môže k napĺňaniu tohto poslania prizývať aj ostatných. A žiadať ich o podporu. Jednorazovo, či pravidelne. A s vybudovaným vzťahom túto podporu aj zvyšovať.

Vytvorenie značky alebo sloganu združenia – je to dôležité pre úspešný fundraising?

Značka, prípadne nejaký slogan, ktorý stručne vystihuje poslanie organizácie, sú dôležité pri komunikácii, ktorá ide ruka v ruke s úspešným fundraisingom. Mali by vyjadrovať hodnoty a filozofiu organizácie, potrebu, ktorú v spoločnosti napĺňa. Je to súčasť marketingovej komunikácie, ktorej by organizácie mali venovať oveľa väčšiu pozornosť, ako to vidíme v praxi dnes.

fundraising Eduard Marček

Online darcovstvo na Slovensku. Môže pacientom výraznejšie pomôcť?

Myslím si, že online je iba kanál, ako sa darcovstvo realizuje. Tak, ako sa naše životy presúvajú do online prostredia, smeruje tam aj online komunikácia, darcovstvo a fundraising. Stále ide o budovanie vzťahov, vytváranie si priateľov a žiadanie o ich podporu. Či to robíme osobne, alebo online, princíp je v podstate rovnaký. Online prostredie môže pacientskym organizácie pomôcť v efektívnejšej (lacnejšej) komunikácii, a aj pri redukcii nákladov na samotný akt darcovstva.

Sociálne a zodpovedné podnikanie. Viete nám uviesť príklady z praxe?

Ide o dva rôzne pojmy. Sociálne podnikanie sa používa skôr v zmysle podnikania s nejakým rozšíreným poslaním (napr. podnikanie neziskovej organizácie, alebo snaha zapojiť znevýhodnených do trhu práce). Zodpovedné podnikanie je pojem, ktorý sa používa skôr vo firemnom svete, a poukazuje na to, že podnikanie firmy nie je len o peniazoch, ale má aj širší spoločenský, či ekologický dopad. Príkladov na sociálne podnikanie neziskových organizácii,  zodpovedného podnikania firiem, sa dá nájsť u nás viacero. Priznávam však, že prostredie pacientskych organizácii až tak dobre nepoznám, aby som menoval konkrétne príklady – viem si však predstaviť, že by pacientske organizácie poskytovali nejaké platené služby (napr. poradenstvo, vzdelávanie, či doplnkový servis) pre svojich klientov, alebo ich rodiny. V tomto zmysle by šlo o tzv. sociálne podnikanie, aj keď ten pojem je u nás dosť zdiskreditovaný osudom tzv. „sociálnych podnikov“ v minulosti.

Líder pacientov oslovuje partnerov aj sponzorov. Dáte tipy, ako na to?

Takmer vždy je to o kontaktoch a osobných vzťahoch. A o tom, ako viete svoju organizáciu prepojiť na potreby, záujmy, ciele toho, koho oslovujete ako partnera a sponzora. Najlepšie je, ak ide o niekoho, kto vás pozná. Alebo vás potrebuje jeho rodinný príslušník,  zamestnanec. Prípadne má nejaké prepojenie na vašu činnosť, cieľovú skupinu. Oveľa ťažšie je, získať na spoluprácu a podporu niekoho, pri kom nie sú žiadne spoločné prieniky.

Zbierky, dve percentá, granty. Oplatí sa skôr viaczdrojové financovanie?

Viaczdrojové financovanie odporúčam každopádne. Jeho zabezpečenie je oveľa náročnejšie, ale vytvára vám predpoklad na to, aby ste v prípade výpadku jedného zdroja, mohli využívať ďalšie. Aj stolička, na to, aby stála stabilne, potrebuje štyri nohy – aj organizácia by, v záujme svojej stability, mala stáť na viacerých zdrojoch financovania.

Ktorú publikáciu, či tréningovú aktivitu by ste záujemcom o fundraising tu a teraz odporučili?

Aj keď v Slovenskom centre fundraisingu ponúkame rôzne vzdelávacie kurzy a masterclassy, najlepším vzdelávacím podujatím, ktoré prináša svetovú kvalitu, je určite naša fundraisingová konferencia. Koná sa 8.–10. októbra 2014 v Bratislave, a tento rok sa zameriava na online fundraising a sociálne siete, crowdfunding, ale aj fundraising od veľkých darcov, a zo závetov.

Ďakujem za čas, ktorý ste nám venovali.

Fotografie: online archív Eduarda Marčeka

Pridaj komentár